งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อสมาชิก น.ส.วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อสมาชิก น.ส.วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อสมาชิก น.ส.วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12
น.ส.วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12 น.ส.ปทุมพร แก้ววงศ์ เลขที่ 25 ชั้น 4.12 น.ส.กานติมา สุดจะดา เลขที่ 45 ชั้น 4.12

2 1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์อย่างไร ?
เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนั้นจึงเกิดความสัมพันธ์กันขึ้น เนื่องจากว่าเทคโนโลยีถูกสร้างมาจากการคิดค้น การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์เช่นกัน

3 ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย อะไรบ้าง
1.ฮาร์ดแวร์ 2.ซอฟท์แวร์ 3.ข้อมูล

4 ฮาร์ดแวร์ Hardware ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงสื่อข้อมูลซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลได้จัดเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ คือ 1.หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit (CPU)ของระบบ คอมพิวเตอร์ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง Computer Terminals ซึ่งใช้แป้นพิมพ์ใน การนำเข้าข้อมูลและใช้จอภาพหรือเครื่องพิมพ์ในการแสดงผลสารสนเทศ 3.สื่อต่างๆเช่นจานแม่เหล็ก Magnetic Disk Media ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ ได้เป็นล้านๆหน่วย ในรูปของจุดแม่เหล็ก หรือจานพลาสติกกลม

5 ซอฟท์แวร์ Software ซอฟท์แวร์ หมายถึง จุดคำสั่งปฏิบัติการซึ่งสั่งการการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ครอบคลุมถึงจุดปฏิบัติการทุกชนิดซึ่งสั่งการและควบคุม ฮาร์ดแวร์ เกี่ยวกับสมรรถนะของการประมวลผลสารสนเทศที่ฮาร์ดแวร์ได้รับ มอบหมาย ซอฟท์แวร์นี้รวมถึง 1.ซอฟท์แวร์ระบบ System Software เช่นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Operating System Program ซึ่งควบคุมการสนับสนุนของระบบคอมพิวเตอร์ 2.ซอฟท์แวร์ประยุกต์ Application Software ได้แก่โปรแกรมที่สั่งการการ ประมวลผล สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง 3.กระบวนการคำสั่ง Procedure เป็นคำสั่งปฏิบัติการ

6 ข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่ สัตว์ สิ่งของ ซึ่งได้มาจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจ ดำเนินงานต่างๆ

7 ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ความถูกต้อง ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความชัดเจนและความกะทัดรัด

8 ภาษากาย ยอมหัยไปแล้วฮาร์ดแวร์อยู่ในตรงคอม เมื่อฉันไม่ใช่เมนูที่มันดี อยากใช้เวลาส่วนที่ยังดีทำงานนี้ จะโกรธไม่ถ้ารบกวนเอามันไปซ่อม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อสมาชิก น.ส.วิไลพร ยะใจมั่น เลขที่ 4 ชั้น 4.12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google