งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้พูด สื่อ สาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้พูด สื่อ สาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้พูด สื่อ สาร
ผู้ฟัง ผลปฏิกิริยาย้อนกลับจากผู้ฟัง

2 ความหมายและความสำคัญของการพูด นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่

3 จุดมุ่งหมายของการพูด
1. การพูดเพื่อให้ความรู้ / บอกเล่า 2. การพูดโน้มน้าวใจ 3. การพูดเพื่อจรรโลงใจ ประเภทของการพูด 1. การพูดฉับพลัน 2. การพูดแบบเตรียมตัวล่วงหน้า 3. การพดแบบท่องจำ 4. การพูดอ่านจากต้นฉบับ

4 มารยาทในการพูด 1. มีกิริยาท่าทางสง่าผ่าเผย สำรวม
2. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 3. ใช้คำสุภาพ 4. พูดให้เหมาะกับเวลา 5. ควบคุมอารมณ์ขณะพูด 6. รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น

5 หลักการพูด 1. การเตรียมตัวการพูด - การวิเคราะห์ผู้ฟัง
- การเตรียมเนื้อเรื่อง - การเตรียมตัวผู้พูด

6 หลักการปฏิบัติในการพูด
1. การตรงต่อเวลา 7. ข้ออ้างอิงต้องชัดเจน 2. การก้าวขึ้นสู่เวที 8. ลีลาการพูดเหมาะสม 3. ระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย 9. สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟัง 4. ให้เกียรติผู้ฟังเสมอ ไม่พูดแข่งกับเสียงปรบมือ 5. การประสานสายตากับผู้ฟัง 11. มีการทิ้งทายให้คิด 6. การใช้ภาษาสุภาพ พูดตามที่ตั้งใจและรักษาเวลา

7 ประเภทของการพูด 1. การสนทนา 2. การพูดในที่ประชุม 3. การบรรยายสรุป
4. การเป็นพิธีกร 5. การกล่าวในโอกาสต่างๆ

8 การกล่าวในโอกาสต่างๆ
1. ความสำคัญของการกล่าวในโอกาสต่างๆ 2. หลักและวิธีการกล่าวในโอกาสต่างๆ - การกล่าวแนะนำผู้พูด - การกล่าวอำลา - การกล่าวต้อนรับ - การกล่าวไว้อาลัย - การกล่าวแสดงความยินดี - การกล่าวให้โอวาท - การกล่าวมอบรางวัล - การกล่าวอวยพร การกล่าวขอบคุณ

9 ให้นักศึกษาเลือกโอกาสที่จะกล่าว มา 1 สถานการณ์
และให้นักศึกษาบันทึกภาพและเสียงการพูด ส่ง โดยมีเกณฑ์ การให้คะแนนตามที่เพื่อนได้ช่วยกันสร้างขึ้น

10 เกณฑ์การให้คะแนน 20 คะแนน
1. น้ำเสียงชัดเจน 2. แต่งกายสุภาพ 3. ภาษาสุภาพ 4. เวลาไม่เกิน 3 นาที 5. กิริยาท่าทาง 6. เนื้อหาตรงกับหัวข้อหรือไม่ 7. ควบคุมอารมณ์ 8. การประสานสายตาผู้ฟัง 9. การพูดทิ้งท้าย 10. จังหวะในการพูด


ดาวน์โหลด ppt การใช้ทักษะในการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ผู้พูด สื่อ สาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google