งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้มากเกินความจำเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้มากเกินความจำเป็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้มากเกินความจำเป็น
ผลิตผลทางการเกษตรของไทย ปัจจัยสำคัญ : ปุ๋ย ประโยชน์ ชดเชยสารอาหารในดิน เพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอกับพืช ใช้โดยตรง ปลดปล่อยเร็ว ใช้มากเกินความจำเป็น ส่งผล ควบคุมการปลดปล่อย แคปซูลหุ้มปุ๋ย พอลิเมอร์ ปุ๋ย

2 พอลิแอลแลคติกแอซิด (Poly(l-Lactic acid); PLLA)
- พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นิยมใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร และบรรจุภัณฑ์

3 การเตรียมแคปซูลหุ้มปุ๋ย
PLLA ยูเรีย เปลือก : PLLA แกน : ปุ๋ยยูเรีย แคปซูลหุ้มปุ๋ย (a) (b) รูป Optical (a) and SEM (b) micrographs ของ PLLA แคปซูลหุ้มปุ๋ยยูเรีย

4 ยูเรียที่ปลดปล่อยออกมาในชั้นน้ำ
20 40 60 80 100 10 30 50 70 %urea วัน รูป ผลการวัดปริมาณยูเรียที่ปลดปล่อยออกมาในน้ำ (แช่น้ำที่อุณหภูมิ 25 องศา) ของแคปซูลที่ใช้ PLLA ที่มีมวลโมเลกุลแตกต่างกันเป็นเปลือก: 3,000 g/mol (สี่เหลี่ยมแดง); 30,000 g/mol (สามเหลี่ยมเขียว) และ 80,000 (สี่เหลี่ยมน้ำเงิน)


ดาวน์โหลด ppt ใช้มากเกินความจำเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google