งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่ มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่ มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่ มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 สิงหาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนด เงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการ ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 1. ให้อาหารทุกประเภทยกเว้นวัตถุเจือปน อาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษา คุณภาพอาหารที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นในเขต พื้นที่จังหวัด ฟูกูชิมะ กุมมะ อิบารากิ โทจิมิ มิ ยางิ โตเกียว ชิบะ คานากาวะ และชิซูโอกะ ที่ นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตาม มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซึ่งต้องตรวจพบไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ ในประกาศสาธารณสุขเรื่อง มาตรฐานอาหารที่ ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 11 เมษายน 2554  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับจากวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ผู้นำเข้าอาหารทุกประเภทยกเว้นวัตถุเจือปน อาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้ รักษา คุณภาพอาหารจากประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตในเขต พื้นที่นอกเหนือพื้นที่ในเขตตามข้อ 1 ต้องมี หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งออกโดย หน่วยงานของรัฐของประเทศญี่ปุ่นหรือหน่วยงาน อื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐหรือ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแสดงที่ด่านนำเข้า ทุกครั้งที่นำเข้า กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองให้ใช้หลักฐานแสดง การตรวจจากหน่ายงานตามที่ได้กำหนดไว้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้นำเข้าต้องจัดให้มีหลักฐานระบุประเภท ชนิด อาหาร ปริมาณกัมมันตรังสี และพื้นที่ที่ผลิต อาหารจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ แสดงที่ด่านนำเข้าทุกครั้งที่นำเข้า (1) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศ ญี่ปุ่น (2) หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของ ประเทศญี่ปุ่น (3) ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ (4) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับ การรับรองจากหน่วยงานของรัฐ (5) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มาตรฐานสากล

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่ มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google