งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 13 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 13 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 13 สิงหาคม 2557

2 การเตรียมการบูรณาการงบประมาณขาลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การเตรียมการบูรณาการงบประมาณขาลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทวงสาธารณสุขฯ ปลัด กสธ. ประธานกรรมการ ผอก.สนย. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ รองปลัด กสธ. (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) ประธานกรรมการ ผอก.สนย. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน (15 คณะ) มีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้ 1) ผู้แทนกรมที่เกี่ยวข้อง 2) ผู้แทน นพ.สสจ. ผอก. รพศ./ท 3) ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ. 4) ผู้แทน สนย./ สบรส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 อำนาจหน้าที่แต่ละคณะ
ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 ด้าน … ดำเนินการทบทวน และจัดทำตัวชี้วัด (KPI) ระดับกระทรวง ปี 2558 ด้าน… บูรณาการ การบริหารจัดการงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ด้าน… อำนวยการ ส่งเสริมและสนับสนุน กำกับ ติดตาม บริหารจัดการการ บูรณาการ งบประมาณ แผนงาน แผนปฏิบัติการ ตามที่ได้วางแผนร่วมกัน รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานได้ตามความเหมาะสม อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 คณะกรรมการบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ปี งปม. พ.ศ. 2558 (15 คณะ)
ประเด็น ประธาน เลขานุการ 1 ด้านการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ (Primary Health Care) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) รอง ปธ. นพ.ทวีเกียรติ สาธารณสุขนิเทศก์ ผอก. สบรส. 2. ด้านการพัฒนาระบบบริการ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ (นพ.วชิระเพ็งจันทร์) รอง ปธ. นพ.มรุต จิรเศรษสิริ สาธารณสุขนิเทศก์ 3. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย อธิบดีกรมอนามัย นพ.ดนัย ธีวันดา ผอก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 4. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่ม เด็กวัยเรียน พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอก.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผอก.ยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 6. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ 7. ด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ประพันธ์ พงษ์คณิตานนท์ ผอก.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 8. ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอก.สำนักระบาด 9 ด้านการพัฒนาระบบการ คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน บริการ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผอก.กองแผนงานและวิชาการ อย. 10 ด้านการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผอก.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 11. ด้านการป้องกันและบำบัดรักษา ยาเสพติด นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย รอง ผอก. สบรส. 12. ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 12 ผอก.สนย. 13. ด้านการต่างประเทศ และอาเซียน นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ผอก.สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ 14. ด้านพัฒนาบุคลากร นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ผอก.สบช. 15. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ทรงยศ ชัยชนะ) ผอก.กลุ่มกฎหมาย สป.

5 Time Line การเตรียมการ
การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ (ขาลง) ช่วงเวลา การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าภาพใน สนย. ต้น ก.ค.57 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจงบประมาณด้านสุขภาพ 23 ก.ค. 57 ปลัดมอบนโยบายผู้บริหารส่วนภูมิภาค เรื่อง ทิศทาง การบริหารจัดการการบูรณาการงบประมาณ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปี2558 – รามา การ์เดนส์ ผู้บริหารภูมิภาค (สสจ. ผอก.รพศ ท. รพ.ช.) PM ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ผู้บริหารส่วนกลาง (อธิบดี ผู้ตรวจ สธน. ผอ.กองแผนงาน ทุกกรม ฯลฯ) กลุ่มภารกิจบริหารนโยบายฯ กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ 7 – 31 ก.ค.57 กรม สป. ดำเนินการประเมินสถานะสุขภาพประชาชนรายเขต ในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ตามตัวชี้วัด PM กรม เขตบริการสุขภาพ สธน. ผู้ทรงฯ สสจ. ฯลฯ กลุ่มภารกิจประเมินผล 30 ก.ค.57 ประชุมผู้บริหาร PM ทุกคณะ นำเสนอสรุปสถานการณ์ ผลงาน ปัญหา ปัจจัยความสำเร็จภาพรวมแต่ละด้าน และ รายเขตฯ ปลัด รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจฯ สธน. รองอธิบดี ผอ.กองแผนงาน หน่วยงานใน สป.ที่เกี่ยวข้อง /สนย. กลุ่ม ปครน. 1 – 10 ส.ค.57 กรม/ สป. จัดทำข้อเสนอ เป้าหมาย KPI ปี 2558 กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบายฯ 7 ก.ค. – 30 ส.ค. 57 ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการ กสธ. แบบบูรณาการ PM และฝ่ายเลขาฯ 15 คณะ รองอธิบดี, ผอ.กองแผนงาน หน่วยงานใน สป. 16 ส.ค.57 PM นำเสนอผลงาน ปี 2557, KPI 58, มาตรการ กิจกรรม งบประมาณ รายเขต PM 10 คณะ และฝ่ายเลขาฯ สบรส. สนย. กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ ….. ส.ค.57 ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ 2558 แบบบูรณาการ ต่อหน่วยงานส่วนภูมิภาค PM 10 คณะ หน่วยงานใน สป.ที่เกี่ยวข้อง /สนย. 8 / 9 ก.ย. 57 ชี้แจงงบประมาณ 2558 ต่อหน่วยงานภูมิภาค 15 – 30 ส.ค. 57 วิเคราะห์ จัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัด กสธ. ปี 2558 สนย. กลุ่มพัฒนานโยบายฯ /กลุ่มข้อมูล/กลุ่มประเมินผล/กลุ่ม บนย. กันยายน 2557 เขตบริการสุขภาพ จังหวัด ทำแผนปฏิบัติการ 2558 เขต จังหวัด PM กรม

6 การจัดทำ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 (ขาลง)
ปฏิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ช่วงเวลา การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าภาพใน สนย. 15 สิงหาคม 2557 วาระ 1 – ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการแห่ง พ.ร.บ.งปม. ปี 2558 และแต่งตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. ปี 2558 ทุกหน่วยงานใน กสธ. กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ 18 ส.ค. – 11 ก.ย.57 กสธ. ชี้แจง รายละเอียดคำขอ งปม. 58 ต่อ กรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม. ปี 2558 วาระ 1, 2 ขั้นกรรมาธิการ 17 ก.ย. 57 ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งปม. ปี 2558 วาระ 2, 3 18-21 ก.ย.57 สนย./กรม จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2558 ส่ง สงป. เพื่อขออนุมัติงวดเงิน ปี งปม. 58 1 ต.ค.57 พ.ร.บ. งปม. ปี 58 มีผลบังคับใช้ สนย. แจ้งยอดวงเงินรายแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป็นทางการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปี พ.ศ (ขาลง) ส.ค.57 ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ 2558 แบบบูรณาการ ต่อหน่วยงานส่วนภูมิภาค PM 10 คณะ รองอธิบดี, ผอ.กองแผนงาน หน่วยงานใน สป.ที่เกี่ยวข้อง /สนย. กลุ่มภารกิจงบประมาณฯ กลุ่มภารกิจบริหารนโยบายฯ 8, 9 ก.ย.57 ชี้แจงงบประมาณ 2558 ต่อหน่วยงานภูมิภาค ผู้บริหารภูมิภาค (สสจ. ผอก.รพศ ท. รพ.ช.) PM ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ผู้บริหารส่วนกลาง (อธิบดี ผู้ตรวจ สธน. ผอ.กองแผนงาน ทุกกรม ฯลฯ) กลุ่มภารกิจบริหารนโยบาย กลาง กันยายน 57 ทำแผนเขตฯ แบบบูรณาการ ร่วมกับกรมวิชาการ ทุกกรม และ สป. ทุกเขต หน่วยงานใน กสธ. ปลาย กันยายน 57 จังหวัด ทำแผนจังหวัด อำเภอ แบบบูรณาการ ทุกจังหวัด

7 แนวคิด หลักการ กระบวนการ การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักการ แนวคิด กรม/ สป. – ทำหน้าที่ National Health Authority ในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ มีกระบวนการร่วมจัดทำคำขอปี 2558 แบบบูรณาการ เรียบร้อยแล้ว กรม/ สป. จัดทำแผนปฏิบัติการ กสธ. และจัดสรรงบประมาณ แบบบูรณาการ ไปถึง ระดับเขตบริการสุขภาพ เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณ ในระดับเขตฯ จังหวัด พื้นที่ ต่อไป – เพื่อให้มีการบริหารจัดการภายในเขตฯ ได้อย่างแท้จริง กิจกรรม ที่มีเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน พิจารณาบูรณาการการทำงาน/ดำเนินการ ร่วมกัน

8 แนวคิด หลักการ กระบวนการ การบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระบวนการ จัดทำคำของบประมาณ ปี 2558 ร่วมกัน, ชี้แจงกรรมาธิการฯ ร่วมกัน ร่วม ประเมินผล การดำเนินงาน ปี 2557 ร่วม กำหนดตัวชี้วัด ปี 2558 ร่วม จัดทำแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบูรณาการงบประมาณระหว่างกรม/เขต/พื้นที่ (ทั้งขาขึ้นและขาลง) ก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อเป็นการรับประกันว่ามีการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ – อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกลุ่มกฎหมาย สป.

9 5 หน้าที่ - Health Authorities ของกรม / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ผตร.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย) 1) National Lead Policy Negotiation Strategic Implement Major Operational Plan Initiative 2) Model Development Technology Assessment CPG , Standard , Registration Law Enforcement Accreditation 3) Surveillance ดี - สถานการณ์ เสี่ยง - อัตราเสี่ยง / ป่วย ป่วย - อัตราตาย - เข้าถึงบริการ, ครอบคลุม - มีคุณภาพ 4) Technology Transfer Deployment To How, Social Communication 5) M&E, Problem Solving, Evaluation

10 11 บทบาท 1) การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 2) การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 3) การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4) การกำหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ 5) การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 6) การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพประชาชน 7) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศหน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อน 8) การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 9) การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ 10) การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพ ใช้งานได้ 11) การกำหนดนโยบาย และจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

11 Time Line การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2558
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ประธาน พุธ 30 กค. 57 ห้องชัยนาทฯ ติดตามงานกระทรวง ครั้งที่ 1/2557 ผู้บริหาร ส่วนกลาง/ผอ.กองแผน กรม/สนย./หน่วยงานใน สป. ท่านปลัด อังคาร 5 ส.ค. 57 น. ห้องประชุม สนย. ประชุมคณะทำงาน สนย. เตรียมประชุมติดตามงานของท่านปลัด (6 ส.ค. 57) ผอ.สนย และคณะทำงาน สนย. ผอ.สนย พุธ 6 สค. 57 น. เตรียมการประชุมติดตามงานของท่านปลัด ผตร./กรม/สนย. ผตร. นพ.สุรเชษฐ์ เสาร์ 16 สค. 57 น. ติดตามงานกระทรวง (กลุ่มย่อย) 15 คณะฯ ประธาน/รองประธาน/เลขา/สนย.แต่ละยุทธ พุธ 20 สค.57 น. ติดตามงานกระทรวง (final) ครั้งที่ 2/2557 จ. 8/อ. 9 กย. 57 น. ชี้แจงภูมิภาค (โรงแรมในกรุงเทพ) -ผู้บริหาร สป./กรม ส่วนกลาง -ผู้บริหารภูมิภาค

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 13 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google