งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการจัดตั้งตลาดเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการจัดตั้งตลาดเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการจัดตั้งตลาดเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง
สรุปผลการจัดตั้งตลาดเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง โดย กรรณิกา เรืองสวัสดิ์

2 ก่อนดำเนินงาน มีกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แยกเป็นพื้นที่ หมู่บ้าน
สมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตร รายได้ภาคการเกษตรจาก ข้าว ถั่วลิสง โค กระบือ สุกร การเลี้ยงครั่ง การปลูกพืชสวนครัว สหกรณ์มีร้านค้าจำหน่ายวัสดุการเกษตร สหกรณ์มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกวันพฤหัสฯ

3 กิจกรรมเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ
สำรวจสมาชิกที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ จัดแบ่งสมาชิกตามกลุ่มอาชีพ สหกรณ์มีแผนการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยได้รับการรับรอง GAP สหกรณ์มีแผนการจัดสร้างตลาดสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC

4 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
5 กลุ่ม/330 ราย -กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 1 กลุ่ม 50 ราย กลุ่มผู้ปลูกผลไม้ (ลำไย ส้ม) 1 กลุ่ม 10 ราย กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 2 กลุ่ม 250 ราย กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บก(ไก่ หมู) 2 กลุ่ม 20 ราย กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ(ปลา) 2 กลุ่ม 10 ราย กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ 8 กลุ่ม 170 ราย

5 การจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์
จำหน่ายวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา – 16.30 มีเกษตรกรมาจำหน่ายประจำ 5 ราย ยอดขายเฉลี่ย 7,000 บาท ยอดจำหน่ายตั้งแต่เข้าร่วมกิจกรรม 848,000 บาท อุปกรณ์การตลาดมีไม่เพียงพอ

6 ตรวจสอบคุณภาพการผลิต
ตรวจคุณภาพสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้ามาจำหน่ายและรอการตรวจรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 สินค้าที่นำมาจำหน่าย
ข้าว ผักพื้นบ้าน ผักตามฤดูกาล ไก่ชำแหละ ไข่ไก่ ปลา

8 กิจกรรมส่งเสริมการขาย
การรับรองคุณภาพปลอดภัย GAP ร่วมกิจกรรมอาหารปลอดภัย กับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเทศกาลอาหาร ในวันสำคัญเช่น วันสงกรานต์

9 ข้อมูลผู้บริโภค - จำนวนผู้บริโภคมาใช้บริการ 200 ราย/วัน
ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน รองลงมาคนทำงาน ผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่าสินค้ามีราคาถูก

10 ปัญหาอุปสรรค การบริหารจัดการยังไม่พร้อม
สถานที่ยังไม่พร้อมเช่น อาคาร อุปกรณ์ เทคโนโลยี ยังมีสินค้ามาจำหน่ายในปริมาณน้อย การเก็บเกี่ยวการขนส่งไม่มีคุณภาพสินค้าเสียหาย สินค้าบางประเภทต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ดี แต่มีราคาสูง การจัดเก็บสินค้าไม่ดี ทำให้เสียหาย

11 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด มีนโยบายจำหน่ายสินค้าเอง โดยให้สมาชิกขายหรือฝากขายกับสหกรณ์ สหกรณ์มีระบบการจัดทำสต๊อคสินค้า กรณีซื้อขายเงินสดสหกรณ์ชำระเงินทันที กรณีฝากขายสมาชิกสามารถมาตรวจนับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดและชำระเงิน กรมฯควรให้การศึกษาอบรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ร้านค้าที่มีสินค้าค้าเกษตร ซึ่งเน่าเสียง่าย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการจัดตั้งตลาดเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google