งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นข้อตรวจพบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2 2. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ (GFMIS)
1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน (จาก 19 หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ที่รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน 2. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ (GFMIS) 1. การควบคุม พบว่า การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด

3 2. การปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบบ GFMIS กำหนด
* เลือกรายการขอเบิก แหล่งของเงิน และรหัสบัญชีไม่สอดคล้องกับหลักฐานการเบิกจ่าย * บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เช่น จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง ในวันที่ทำเอกสารขอเบิก และหลังการบันทึกตรวจรับพัสดุ 3. ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ลงนามพร้อมระบุวันที่ในเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน

4 3. ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ
4. เรียกรายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน สอบทานการบันทึกบัญชี และเสนอหัวหน้าหน่วยงานไม่ครบถ้วน 3. ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ 1. ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ และคำสั่งกรมประมงที่ 889/2556 ส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

5 2. ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่เพิ่มเติม
* จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ระเบียบ ข้อ 27 ระบุรายละเอียดไม่สมบูรณ์ เช่น ระบุเหตุผลและความจำเป็น ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง * รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในหลักการให้ผู้มีอำนาจทราบไม่ครบถ้วน * ใบสั่งซื้อ/จ้าง ระบุรายละเอียดครบถ้วน และใบสั่งจ้างไม่ติดอากรแสตมป์ * การซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด * กรณีจัดจ้างเหมาเรือเป็นประจำในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ไม่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

6 * ข้อตกลงจ้าง/ใบสั่งจ้าง การส่งมอบงาน และรายงานการตรวจรับ ระบุเนื้องานและปริมาณงานที่ปฏิบัติไม่สามารถตรวจนับได้อย่างชัดเจน และไม่ติดอากรแสตมป์ * จัดซื้อวัสดุและจัดจ้างในวันที่ หรือเวลาที่ใกล้กัน วงเงินรวมตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป โดยวิธีตกลงราคา 3. ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม * ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ/ฝึกอบรม * ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทาง กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ และกรณีไม่ได้พักแรม ในแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ไม่ครบถ้วน

7 * ผู้ตรวจสอบ/ผู้อนุมัติ/ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงิน ลงนามพร้อมระบุวันที่ในแบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ 2 ไม่ครบถ้วน * ไม่ได้จัดทำใบมอบฉันทะให้มีผู้รับเงินแทน * แนบหนังสือสั่งการ โครงการ/สัมมนาไม่ครบถ้วน 4. ระเบียบฯ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ * ไม่ได้แต่งตั้งผู้รับรองการปฏิบัติงาน * ไม่ได้ระบุเวลาในหลักฐานการเบิก * ไม่ได้จัดทำใบมอบฉันทะให้มีผู้รับเงินแทน

8 5. ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
* ไม่ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบเงินทดรองราชการ * แต่งตั้งคณะฯ เก็บรักษาเงินไม่เป็นปัจจุบัน พร้อมไม่ได้ถือปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย * ผู้จ่ายเงินลงนาม/ระบุวันที่ในใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน * นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน

9 4. ด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
1. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่ตรงตามหลักฐานใบแจ้งยอดของธนาคาร 2. มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในงบทดลอง 3. บัญชีสินทรัพย์ถาวรมีความคลาดเคลื่อน 4. การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวประจำเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียว 5. มีบัญชีค่าสาธารณูปโภคไม่ถูกต้องตามดุลบัญชี 6. ส่งรายงานให้ สตง.ไม่ครบถ้วน และล่าช้า

10 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง 02-5620545
Q $ A กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google