งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458
PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาประสิทธิ์ภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 ที่พัฒนาขึ้น

3 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. คุณภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และใบงานทดลองที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับดีมาก 2. ชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f548 ที่ได้เรียนโดยใช้ชุดการสอนปฏิบัติ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ ภาพที่กำหนด (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด

4 แบบแผนการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากทำการทดสอบ
การวิเคราะห์คุณภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 การวิเคราะห์คุณภาพของการประเมินชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ที่ได้จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน

5 แบบแผนการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากทำการทดสอบ
กลุ่ม ทดสอบก่อน เรียนด้วยชุดทดลอง ทดสอบหลัง กลุ่มตัวอย่าง T1 X T2 T1 = กลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะทำการเรียนด้วยชุดทดลอง X = ให้ผู้เรียน เรียนจากชุดทดลองในแต่ละใบทดลองพร้อมทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังจบการ เรียนทดลองในใบงานนั้น หลังจากผู้เรียนทำการเรียนทดลองครบทุกใบงานแล้ว ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนทดลอง T2 = โดยใช้แบบทดสอบรวมวัดผลชุดเดียวกับการวัดผลก่อนเรียน โดยเว้นระยะ

6 รายการประเมินจากผู้เชียวชาญ
ผลการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของการประเมินชุดการสอนปฏิบัติ และใบงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ที่ได้จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน รายการประเมินจากผู้เชียวชาญ ระดับ คุณภาพ S.D การวิเคราะห์คุณภาพของชุดการสอนปฏิบัติ 4.60 0.46 ดีมาก การวิเคราะห์คุณภาพของใบงาน 4.67 0.40

7 ชุดแบบทดสอบระหว่างเรียน
ในการหาค่าประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ที่ได้ผลตามตารางที่ 3 จากทำแบบทดสอบ ดังนี้ ชุดแบบทดสอบระหว่างเรียน จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวมที่ได้ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 1 22 10 184 8.36 83.64 2 172 7.82 78.18 3 179 8.14 81.36 4 5 181 188 8.23 8.54 82.27 85.45 รวม 50 904 41.09 82.18 แบบทดสอบ ก่อนเรียน 503 22.86 45.72 หลังเรียน 895 40.68 82.84

8 แสดงประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์PIC18f458
รายการ ร้อยละ เกณฑ์การประเมิน คะแนนจากการทำแบบทดสอบระหว่างการทดลอง(E1) 22 41.09 82.18 80 คะแนนจากการทำแบบทดสอบรวม (E2) 40.68 81.36 ประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 กลุ่มตัวอย่าง คะแนนจากแบบทดสอบ ในระหว่างใช้ชุดทดลองระหว่างเรียนแล้วทำแบบทดสอบได้คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ และทำแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนครบทุกการทดลอง โดยเว้นระยะทำแบบทดสอบรวมหลังใช้ชุดทดลองได้คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ดังนั้นประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เท่ากับ 82.18/81.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์
การทดสอบ N S.D. t ก่อนใช้ชุดการสอนปฏิบัติ 22 22.86 5.02 11.91** หลังใช้ชุดการสอนปฏิบัติ 40.68 3.63 **P<0.01 จากค่า t คำนวณเท่ากับ มากกว่าค่า t จากตารางที่ df=21, = ซึ่งมีค่าเท่ากับ แสดงว่าผลของคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

10 สรุปผลการวิจัย การประเมินระดับคุณภาพของ ชุดทดลอง และใบงานอยู่ในระดับดีมาก การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยทดสอบค่าทางสถิติที t-test โดยทำการเปรียบเทียบจากคะแนนที่ได้จากก่อนเรียน และการทดสอบหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลของคะแนนการทดสอบที่เรียนใช้ใบงานร่วมกับชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 เมื่อพิจารณาทางด้านประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมุติฐานไว้ 80/80


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google