งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2559
โครงข่ายทางหลวงชนบท การสำรวจข้อมูล ผลการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงประมาณ 2558 วันที่ 1 ธันวาคม 2557

2 แนวทางการดำเนินการจัดทำโครงข่ายประจำปี

3 การจัดทำโครงข่ายประจำปี
การจัดทำบัญชีโครงข่าย ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 57 ปีงบประมาณ 58 สามารถ Download ได้ที่ Website สบร. จัดทำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการนำส่งให้แต่ละหน่วย  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

4 การจัดทำโครงข่ายประจำปี
การจัดทำโครงข่ายทางหลวง ชนบทประจำปี สำนักบำรุงทางจะแจ้งให้สำนักทาง หลวงชนบท แจ้งหน่วยงานใน กำกับ ตรวจสอบข้อมูลโครงข่าย ทางประจำปี ในช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี ตามบัญชี โครงข่ายทางที่สำนักบำรุงทาง จัดส่งให้ โดยมีกำหนดเวลาในการ ตรวจสอบประมาณ 60 วัน ดังนี้  ตรวจสอบข้อมูลสายทาง และ เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ครบถ้วน  สายทางตามบัญชีโครงข่ายทาง หากถ่ายโอนและรับมอบเรียบร้อยแล้ว ให้ขีดฆ่าด้วยปากกา สีแดง พร้อมแนบหลักฐานการถ่ายโอน ข้อควรระวัง  สำนักบำรุงทางจะไม่เพิ่มเติมโครงข่าย ทาง โดยเฉพาะทางหลวงของ อปท. และ สายทางที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งการได้มา จะต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมทางหลวง ชนบท ให้ความเห็นชอบก่อนจะนำมา เพิ่มเติมเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท  เมื่อสำนักบำรุงทางรวบรวมและจัดทำข้อมูลโครงข่ายทางแล้วเสร็จ จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจัดส่งคืนสำนักบำรุงทางตามกำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าวแล้ว สำนักบำรุงทางจะยึดถือข้อมูล ตามบัญชีโครงข่ายทางที่ได้จัดส่งให้ตรวจสอบ เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงบประมาณต่อไป  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

5 การจัดทำโครงข่ายประจำปี การแก้ไขบัญชีโครงข่าย
ตัวอย่างที่ถูกต้อง หากมีการแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนข้อมูลในโครงข่ายที่ สบร.แจ้งให้ขีดฆ่าด้วยปากกา สีแดง แล้วนำส่งคืน สบร. เพื่อจักได้ปรับปรุงข้อมูล  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

6 แนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลต่างๆ

7 การสำรวจข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล PCU BMB IRI RCI ประวัติการซ่อม
ผู้รับผิดชอบในการสำรวจ สทช. สทช. สทช./สบร. ศบช./ทชจ. หน่วยจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูล สทช. สทช. สบร. ศบช./ทชจ. หน่วยจัดจ้าง  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

8 ลำดับความสำคัญของข้อมูลในระบบ บริหารงานซ่อมบำรุง PMMS
การสำรวจข้อมูล ลำดับความสำคัญของข้อมูลในระบบ บริหารงานซ่อมบำรุง PMMS ข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่มีความสำคัญ ด้านวิศวกรรม ลำดับที่ 1 ค่า Deflection จากเครื่องมือ (BMB),(FWD) ลำดับที่ 2 ค่าสภาพความเรียบ (IRI) ลำดับที่ 3 ข้อมูลความเสียหาย ลำดับที่ 4 ข้อมูลจราจร (PCU) ลำดับที่ ค่าความฝืด (SKID) ข้อมูลที่มีความ สำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่มีความสำคัญ ด้านสังคม ลำดับที่ 1 ข้อมูลผลการซ่อม ลำดับที่ 2 อายุการใช้งาน ลำดับที่ 3 ข้อมูลภาพ  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

9 แผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบำรุง ประจำปี 2558
การสำรวจข้อมูล แผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบำรุง ประจำปี 2558 กิจกรรม หน่วยดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด รวม (วัน) 1. ระบบ CRD - บันทึกข้อมูล ศบช.,ทชจ. 1 ก.ย.57 30 ก.ย.58 30 2.ระบบ PMMS. 2.1 Calibrate รถ Rosy สบร,สทช. 1-พ.ย.57 30-พ.ย.58 2.2 สำรวจข้อมูล IRI สบร.,สทช. 1-ม.ค.58 30 มิ.ย.58 181 2.3 บันทึกข้อมูล IRI สบร. 1-ก.พ.58 31 ก.ค.58 2.4 สำรวจข้อมูล RCI. 1-ก.ค.57 15-ก.ย.58 77 2.5 บันทึกข้อมูล RCI. 92 2.6 สำรวจข้อมูล PCU. สทช. 31-ก.ค.58 273 2.7 บันทึกข้อมูล PCU. 1-ธ.ค.57 31-ส.ค.58 2.8 สำรวจข้อมูล BMB. 1 พ.ย.57 2.9 บันทึกข้อมูล BMB. 1 ส.ค.57 3.ระบบข้อมูลผลการซ่อม สบร.สทช.ทชจ. บันทึกหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ (เฉพาะงานจ้างเหมา)  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

10 การสำรวจข้อมูล pหน้า PMMS ที่แสดงอยู่ ณ ปัจจุบัน สำหรับบันทึกใน ปีนี้
PCU,BMB บันทึกใหม่เฉพาะที่เก็บข้อมูลในปีงบประมาณนี้เท่านั้น ที่เหลือเข้าไปบันทึกข้อมูลเดิม IRI,RCI บันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด SKID บันทึกยืนยันข้อมูลเดิม อายุใช้งาน แก้ไขให้ถูกต้องตรงตามประวัติการซ่อมบำรุง เนื่องจาก สบร. ได้ดำเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงใหม่ ปัจจุบันได้นำมาใช้และปรับเปลี่ยนปีงบประมาณเพื่อรองรับข้อมูลที่จะสำรวจในปีงบประมาณ 2558 โดยข้อมูลสำรวจที่สำรวจในปีงบ ประมาณ 2558 จะถูกบันทึกลง ปีงบประมาณ 2559 ในระบบ PMMS บันทึกแต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ยังไม่บันทึก กรณีมีตัวเลขเป็นการโอนข้อมูลจากปีก่อน บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน แสดงสถานะ pหน้า PMMS ที่แสดงอยู่ ณ ปัจจุบัน สำหรับบันทึกใน ปีนี้ แสดงปีงบประมาณ 2559 ข้อมูลที่ระบบถ่ายโอนมา  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

11 แผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล สภาพความเรียบ (IRI) ปี 2558
การสำรวจข้อมูล แผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล สภาพความเรียบ (IRI) ปี 2558 จำนวนรถทั้งหมด ปัจจุบัน คัน อยู่ในการดูแลของ สทช. ต่างๆ คัน รับผิดชอบพื้นที่ของแต่ละ สทช. รวม 7 สทช. อยู่ในการดูแลของ สบร คัน ใช้เก็บข้อมูล IRI และข้อมูลสังคม คัน ใช้เก็บข้อมูล IRI และ สะพาน คัน สำรองการใช้งาน คัน รับผิดชอบพื้นที่ รวม 11 สทช.  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

12 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

13 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

14 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

15 การดำเนินงานเอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2557

16 คะแนนประเมินคณะอนุฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 แนวทางในการคิดคะแนน ส่วนกลางประเมิน ส่วนภูมิภาคประเมิน คะแนนประเมินคณะอนุฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  คะแนนจากการประเมินของ คณะอนุกรรมการฯ ทั้งส่วนกลาง  น้ำหนักที่ใช้ประเมิน ขั้นตอนที่ 1 ส่วนกลางประเมิน ส่วนภูมิภาคประเมิน เนื่องจากน้ำหนักคะแนนในแต่ละด้าน ไม่เท่ากัน ต้องนำคะแนนประเมินมา เทียบกับน้ำหนักที่ประเมินและวัด ความสำเร็จเป็น % ตามขั้นตอนที่ 2 สรุปคะแนนเฉลี่ยของ คณะอนุฯ ส่วนกลางและภูมิภาครวมกัน โดยแยกรายหน่วยและกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

17 การคิดคะแนนรวมของแต่ละระดับ
สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ระดับ ศบช. ระดับ ศบช. แยก- กิจกรรม ระดับ ทชจ. ไม่รวมหน่วยงานในกำกับ ระดับ ทชจ. แยกกิจกรรมไม่รวมหน่วยงานในกำกับ ระดับ ทชจ. รวมหน่วยงานในกำกับ ระดับ ทชจ. แยกกิจกรรมรวมหน่วยงาน ในกำกับ ศบช. ทชจ. ศบช. ระดับ สทช. ไม่รวมหน่วยงานใน กำกับ  ระดับ สทช. แยกกิจกรรม ไม่รวมหน่วยงานในกำกับ  ระดับ สทช. รวมหน่วยงาน ในกำกับ รวมหน่วยงานในกำกับ ระดับ ศบช. สทช. ศบช. ทชจ. ระดับ ทชจ. การคิดคะแนนรวมของแต่ละระดับ ระดับ สทช.  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

18 สรุปข้อมูลทั้งประเทศ
สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 หน่วยงาน (สทช.) คะแนนรวม แนวโน้มคะแนน (ครั้งที่ 2-1) (ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) 1 80.82 82.45 2 80.19 89.70 3 73.80 76.19 4 82.37 88.14 5 66.85 77.09 6 83.38 87.61 7 73.96 76.78 8 85.73 89.45 9 73.91 78.40 10 71.42 77.94 11 81.61 88.21 12 79.21 88.71 13 82.51 84.76 14 77.01 83.00 15 74.72 85.56 16 73.65 81.62 17 68.06 75.87 18 72.29 76.80 สรุปข้อมูลทั้งประเทศ สรุปข้อมูลทั้งประเทศ จากการประเมินของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ได้รับ ครั้งที่ 2 ได้รับ ค่าประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ 5 คะแนน เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ยังต่ำกว่า 2.32 คะแนน ต้องมีการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดเอกลักษณ์ ทช. อย่างแท้จริง เพิ่มขึ้น ลดลง  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

19 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ด้านที่ 2 ความพร้อมเครื่องจักร กลและการทดสอบ วัสดุ ผลการตรวจ : มีการประเมินเครื่องจักร และแผนจัดการเครื่องจักรที่ ไม่พร้อม แต่ยังมีปัญหาของเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วที่ จอดไว้ตามหน่วยต่างๆ การทดสอบวัสดุมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการครบทุกหน่วย ด้านที่ 3 การดูแลโครงข่ายและองค์ประกอบ ผลการตรวจ : การซ่อมโดยรวมดำเนินการได้ดี แต่ยังไม่ครอบคลุม พื้นที่เสียหายตลอดสายทางและไม่เป็นสี่เหลี่ยมหลายหน่วย การ ปรับปรุงจุดเสี่ยงมีการดำเนินการแต่ยังไม่เพียงพอ ป้ายจราจรหลาย หน่วยซีดจาง การตัดหญ้ามีการตัดแต่ยังไม่ต่อเนื่อง การตรวจ โครงการที่อยู่ระหว่างค้ำ ดำเนินการได้ดี มีบัญชีและมีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง การประเมิน 4S ส่วนใหญ่เกรดคงเดิม คือ B หรือ โดย ยังคงรักษาสภาพได้ แต่ไม่ดีเด่น ถึง A ด้านที่ 1 การพัฒนาบุคลากรคุณภาพชีวิตและสถานที่ ทำงาน ผลการตรวจ : สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่การดำเนินการภายนอกและภายใน อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีการดำเนินการได้ดี โดย ภายในอาคารสำนักงานมีการจัดวางเอกสารและจัดวางสิ่งต่างๆ อย่างเป็น ระเบียบเรียบร้อย ห้องน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้ อาจมีปัญหาอยู่บ้างในส่วน ของสำนักงานที่เป็นอาคารไม้เดิมที่ผ่านการใช้งานมานาน มีชำรุดไปตาม ระยะเวลาแต่ยังมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายนอกอาคารสำนักงานมี การตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อย การกองเก็บวัสดุเป็นสี เหลี่ยมคางหมู การกองเก็บวัสดุอื่นๆเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการกำหนด จุดจอดรถให้กับผู้มาติดต่อราชการ โรงซ่อมเครื่องจักรกลมีการปฏิบัติตาม หลัก 5 ส. มีการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้านที่ 4 การพัฒนาเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผลการตรวจ : การดำเนินการ อส.ทช. ดำเนินการได้ดีมาก ส่วนใหญ่มีครบทุกสายทาง แต่ยังมีปัญหาสายทางยาวมากๆ อส.ทช. ยังไม่เพียงพอ การดำเนินงานการมีส่วนร่วม มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน ในส่วนของนวัตกรรมเกือบทุกหน่วย มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมมาก แต่ยังเน้นในด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร/ ด้านการซ่อมหรือด้านการบริหารจัดการยังน้อย  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

20 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
แสดงผลการประเมิน สทช. รวมหน่วยงานในกำกับ แสดงผลการประเมิน สทช. รวมหน่วยงานในกำกับแยกกิจกรรม จากข้อมูลที่แสดงทำให้ทราบว่า ส่วนภูมิภาคยังประเมินสูงกว่าส่วนกลางอีกหลายหน่วย มากสุดคือ คะแนน ซึ่งต้องปรับการประเมินโดยรวมให้มีคงวามไกล้เคียงกันมากขึ้น จากข้อมูลที่แสดงทำให้ทราบว่า คะแนนประเมินแต่ละกิจกรรม ของส่วนภูมิภาคที่ ยังห่างกัน คะแนน มีกิจกรรมที่ 1 , 2 และ 3 ที่ส่วนภูมิภาคประเมินสูงกว่า และในกิจกรรมที่ 4 ที่ส่วนกลางประเมินสูงกว่า ต้องมีการปรับการประเมินโดยรวมให้มีความไกล้เคียงกันมากขึ้น  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

21 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สทช. ที่ 1 (ปทุมธานี) สทช. ที่ 2 (สระบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2 กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น สทช. ที่ 3 (ชลบุรี) สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 3 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

22 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สทช. ที่ 5 (นครราชสีมา) สทช. ที่ 6 (ขอนแก่น) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2 กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 3 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 1 สทช. ที่ 7 (อุบลราชธานี) สทช. ที่ 8 (นครสวรรค์) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด -ไม่มี- กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด -ทุกกิจกรรม- กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2 และ 4  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

23 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สทช. ที่ 9 (อุตรดิตถ์) สทช. ที่ 10 (เชียงใหม่) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 3 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 1 กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2 และ 4 สทช. ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) สทช. ที่ 12 (สงขลา) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 3 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

24 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สทช. ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) สทช. ที่ 14 (สุพรรณบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น สทช. ที่ 15 (อุดรธานี) สทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ์) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2 กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

25 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สทช. ที่ 17 (ฉะเชิงเทรา) สทช. ที่ 18 (สุพรรณบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมินใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 2 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 2 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น 2  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

26 ระดับ สทช. ไม่รวมหน่วยงานในกำกับ ระดับ สทช. รวมหน่วยงานในกำกับ
สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ด้านการบริหาร และกำกับ เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ทาง ทช. ผลการจัดลำดับคะแนน ระดับ สทช. ไม่รวมหน่วยงานในกำกับ ระดับ สทช. รวมหน่วยงานในกำกับ  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

27 ระดับ ทชจ. รวมหน่วยงานในกำกับ
สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ระดับ ทชจ. ไม่รวมหน่วย งานในกำกับ ระดับ ทชจ. รวมหน่วยงานในกำกับ ผลการจัดลำดับคะแนน ด้านการบริหาร และปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ทาง ทช.  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

28 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ผลการจัดลำดับคะแนน
ด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ทาง ทช. ผลการจัดลำดับคะแนน ระดับ ศบช.  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

29 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาบุคลากร
คุณภาพชีวิต และการจัดสถานที่ทำงาน แนวทางที่ดี ต้องปรับปรุง การจัดวางเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย การติดตั้งถังขยะ ป้ายผังบริเวณ การกองเก็บถังยาง การกำหนดพื้นที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ ห้องน้ำและสุขภัณฑ์  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

30 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ด้านที่ 2 ความพร้อมด้านเครื่องจักรกล และการทดสอบวัสดุ แนวทางที่ดี ต้องปรับปรุง การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานทดสอบวัสดุ เครื่องจักรที่พร้อมใช้งาน  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

31 ด้านที่ 3 การดูแลโครงข่ายและองค์ประกอบ
สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ด้านที่ 3 การดูแลโครงข่ายและองค์ประกอบ แนวทางที่ดี ต้องปรับปรุง  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

32 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ด้านที่ 4 การพัฒนางานเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

33 การดำเนินงานเอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2558

34 วิธีการคิดคะแนนประเมินสุทธิ
สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 วิธีการคิดคะแนนประเมินสุทธิ จากการประเมินครั้งที่ผ่านมา พบว่าคะแนนประเมินความสำเร็จยัง เกิดปัญหาอยู่เช่น 1. ทิศทางคะแนนของครั้งที่ 1 และ 2 เทียบกับตามเป้าที่วางไว้ ยังต่ำ หรือด้อยลง ต้องมีการพัฒนาในหน่วยที่ยังมีปัญหา หรือการ รักษาสภาพให้คงไว้สำหรับหน่วยที่ดำเนินการได้ดีแล้ว 2. คะแนนระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังต่างกันอยู่มากในบางหน่วย เนื่องจากมุมมองที่ต่างกันยังไม่มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน คณะทำงานฯ จึงได้วางหลักเกณฑ์ การ ประเมินในปีงบประมาณ 2558 โดยได้ กำหนด ให้นำคะแนนสุทธิ มาใส่คะแนน ปรับลดโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ หลักเกณฑ์ คะแนนปรับลด 1 คะแนนปรับลด 2  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

35 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบแบบประเมิน 57/58 ระดับ สทช.
แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2557 แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2558  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

36 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบแบบประเมิน 57/58 ระดับ ทชจ.
แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2557 แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2558  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

37 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 เปรียบเทียบแบบประเมิน 57/58 ระดับ ศบช.
แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2557 แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2558  สำนักบำรุงทาง Bureau Of Road Maintenance

38 ----------------------------------- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
จบการนำเสนอ หากมีข้อสงสัย สอบถาม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร

39 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google