งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนความรู้เบื้องต้น ในงานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนความรู้เบื้องต้น ในงานประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนความรู้เบื้องต้น ในงานประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์กับการประชาสัมพันธ์ ประชามติกับกลุ่มประชาชน การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

2 ภาพลักษณ์กับการประชาสัมพันธ์
ภาพพจน์ Figure of speech ภาพลักษณ์ Image

3 การดำเนินงาน PR Image Good understanding Good will Good Relationship

4 Favorable image Good will

5 การส่งเสริมภาพลักษณ์

6 แนวทางของการประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์ 2 แนวทาง
แนวทางของการประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์ 2 แนวทาง การประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์องค์การ (Corporate PR) การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing PR)

7 เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
การเกิดภาพลักษณ์ Image เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ identity image constructed image

8 Product / Service Image Brand Image Personal Image
ประเภทของภาพลักษณ์ Corporate Image Industrial Image Product / Service Image Brand Image Personal Image

9 ประชามติกับงานประชาสัมพันธ์

10 คุณลักษณะของประชามติ
Public Opinion คุณลักษณะของประชามติ กลุ่มชน ปัญหา ทัศนคติ การแสดงออก จำนวนบุคคล

11 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

12 The Process of PR ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
Research - Listening Planning-Decision Making Communication-action Evaluation

13 Public Relations as a cyclical process
Research & Analysis Program Assessment & Adjustment Policy formation Planning Programming Communication Feedback Loop Process

14 The process of PR การประชาสัมพันธ์ คือ กระบวนการที่เป็นวงจร
หมายถึง มีการกระทำอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงเสมอในการทำหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดผล (Result) สิ่งที่ทำให้เกิดความต่อเนื่อง คือ การสื่อสารกลับ หรือการได้ทราบถึงปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ได้ประเมินโครงการ และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ได้พัฒนาโครงการประชาสัมพันธ์ต่อไป จึงทำให้การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการวงจร

15 Research-Listening Fact finding Image survey Motivation Research
Effectiveness Surveys Content Surveys Individual Public Studies

16 Image Survey เพื่อค้นหาทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ประชาชนมีต่อองค์การ เพื่อให้ทราบว่าประชาชนเป้าหมายรู้จักและเข้าใจองค์การดีเพียงใด ทั้งในด้านชื่อเสียงและการดำเนินงาน

17 Motivation Research เพื่อค้นหาให้ทราบชัดว่าอะไรแรงกระตุ้นหรือจูงใจให้ประชาชนมีทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดต่อองค์การ

18 Effectiveness Surveys
เพื่อค้นหาประสิทธิผลของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มีผลกระทบ ในการเปลี่ยนแปลง หรือชักจูงประชามติได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

19 Content Surveys เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารของสื่อมวลชน
ต่าง ๆ การศึกษาแบบนี้ทำให้องค์การได้ทราบว่า ตนควรจะสื่อสารเนื้อหาข่าวสารประเภทใด เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

20 Individual Public Studies
เป็นการศึกษาวิจัยทัศนคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนความรู้เบื้องต้น ในงานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google