งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. ฤทธิชัย แจ้งสว่าง ม 1/ 2 เลขที่ 11 ด. ช. ธนะพัฒน์ ทาอูฐ ม.1/2 เลขที่ 5 ด. ช. ภราดร หนูสิทธิ์ เลขที่ 8 click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. ฤทธิชัย แจ้งสว่าง ม 1/ 2 เลขที่ 11 ด. ช. ธนะพัฒน์ ทาอูฐ ม.1/2 เลขที่ 5 ด. ช. ภราดร หนูสิทธิ์ เลขที่ 8 click."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. ฤทธิชัย แจ้งสว่าง ม 1/ 2 เลขที่ 11 ด. ช. ธนะพัฒน์ ทาอูฐ ม.1/2 เลขที่ 5 ด. ช. ภราดร หนูสิทธิ์ เลขที่ 8 click

2 เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เซลล์ กรด - เบส ดาราศาสตร์ next

3 เซลล์ ในทางชีววิทยา เซลล์ (cell) เป็นโครงสร้างและหน่วยทำงานที่เล็ก ที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด ในบางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยที่เป็น องค์ประกอบของชีวิต ("building blocks of life") สิ่งมีชีวิตบางชนิด เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (unicellular organism) เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ แต่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น พืช สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellula organism) ( มนุษย์มีเซลล์อยู่ประมาณ 100 ล้านล้าน หรือ 10 14 เซลล์ ) ทฤษฎีเซลล์ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปีพ. ศ. 2382 ( ค. ศ. 1839) โดย แมตเทียส จาคอบ ชไลเดน (Matthias Jakob Schleiden) และ ที โอดอร์ ชวานน์ (Theodor Schwann) ได้อธิบายว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ประกอบด้วยเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า เซลล์ทั้งหมดมีกำเนิดมาจาก เซลล์ที่มีมาก่อน (preexisting cells) ระบบการทำงานเพื่อความอยู่รอด ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเซลล์ และภายในเซลล์ยัง ประกอบด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม (hereditary information) ซึ่งจำเป็น สำหรับการควบคุมการทำงานของเซลล์ และการส่งต่อข้อมูลทาง พันธุกรรมไปยังเซลล์รุ่นต่อไป คำว่า เซลล์ มาจากภาษาละตินที่ว่า cella ซึ่งมีความหมายว่า ห้องเล็กๆ ผู้ตั้งชื่อนี้คือโรเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) เมื่อเขาเปรียบเทียบเซลล์ ของไม้คอร์กเหมือนกับห้องเล็กๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระ back

4 กรด เบส สารประกอบจำพวกกรด เบส มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก ก่อนอื่นต้องทำความ เข้าใจว่า กรด เบส คืออะไรอย่างง่ายๆ สารละลายกรด คือสารละลายที่มีรสเปรี้ยว เปลี่ยนสีกระดาษ ลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง หรือทำปฏิกิริยากับโลหะได้ แก๊ส H 2 และ เกลือ สารละลายเบส คือสารละลายที่มีรสขม เปลี่ยนสีกระดาษ ลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน หรือมีลักษณะลื่นๆ back

5 ดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ คือวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุ ท้องฟ้า ( อาทิ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหางและดาราจักร ) รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอก ชั้นบรรยากาศของโลกโดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการ เคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและ วิวัฒนาการของเอกภพ [1][2][3]วิทยาศาสตร์วัตถุ ท้องฟ้า ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหางดาราจักรปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ชั้นบรรยากาศโลกกายภาพเคมีอุตุนิยมวิทยาการ เคลื่อนที่การกำเนิดและ วิวัฒนาการของเอกภพ [1][2][3] back

6 ข้อ 1 ฟันประกอบไปด้วยกี่ ส่วน ก 1 ส่วน ข 2 ส่วน ค 3 ส่วน ง 4 ส่วน

7 next

8

9 ข้อ 2 ในน้ำลายมีน้ำกี่ % ก 80 % ข 90 % ค 99.5 % ง 98.5%

10 next

11

12 ข้อที่ 3 ลำไส้เล็กมีกี่ส่วนแต่ละ ส่วนชื่อว่าอะไร 3 ส่วน 1. ดูโอดีนัม 2. เจจูนัม 3. ไอ เดียม 4 ส่วน 1. โมโนแซ็ม คาไรด์ 2. ไดแซ็กคาไรด์ 3. พอลิแซ็กคาไรด์ 4. โอลิโกแซ็กคา ไรด์ 2 ส่วน 1. ดูโอดีนัม 2. เจจูนัม 1 ส่วนคือพอลิแซ็กคา ไรด์

13 next

14

15 ข้อ 4 ในลำไส้เล็กมีส่วนเล็กๆที่คล้าย นิ้วเรียกว่าอะไร ก ไอเลียม ข วิลลัส ค ดูโอดินัม ง ถูกทุกข้อ

16 next

17

18 ข้อ 5 ลำไส้ใหญ่มีกี่ส่วน 1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน 4 ส่วน

19 next

20

21 ข้อ 6 สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดคือ อะไร ก เซลล์ ข นิวเครียส ค ไซโรพลาสซึม ง ไม่มีข้อใดถูก

22 next

23

24 ข้อ 7 ดาวอะไรมีสีแดง ก ดาวอังคาร ข ดาวพฤหัส ค ดาวพุทธง โลก

25 next

26

27 ข้อ 8 ดาวอะไรมีวงแหวน ก ดาวพฤหัสข ดาวเสาร์ ค ดาวอังคารง โลก

28 next

29

30 ข้อ 9 พืชชนิดใดกินแมลงเป็น อาหาร ก หม้อข้าวหม้อแกงลิง ข ต้นตีนเป็ด ค ถูกทุกข้อง ไม่มีข้อใดถูก

31

32

33 กรดสังเกตได้อย่างไร ก มีรสเปรี้ยว ข มีรสฝาด ค ลิตมัสสีแดง เปลี่ยนเป็นน้ำเงิน ง ถูกทั้ง ก ละ ค

34

35


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. ฤทธิชัย แจ้งสว่าง ม 1/ 2 เลขที่ 11 ด. ช. ธนะพัฒน์ ทาอูฐ ม.1/2 เลขที่ 5 ด. ช. ภราดร หนูสิทธิ์ เลขที่ 8 click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google