งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม
ด.ญ. อัญชิสา กระบวนแสง ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 3 ด.ญ. ผกาวดี ชัยวงค์ษา ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 5 ด.ญ. ธนัชชา เปรมวิทยาคุณ ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 8 ด.ญ. ณัฐชยา คารินทา ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 9

2 บัตรงานที่ 3 ปัญหา ค้นหาเหรียญปลอม มีเหรียญบาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธีในการหาเหรียญปลอม โดยการชั่งด้วยตราชั่ง 2 แขน เพียง 2 ครั้ง

3 เหรียญกองที่ 1 เหรียญกองที่ 2 เหรียญกองที่ 3 แบ่งเหรียญเป็น 3 กอง กองละ 3 เหรียญ แล้วนำเหรียญกองที่ 1 และกองที่ 2 มาชั่ง

4 กรณีที่ 1 เหรียญกองที่ 1 น้ำหนัก ไม่เท่ากับ เหรียญกองที่ 2 ข้างที่น้ำหนักน้อยกว่าเป็นข้างที่มีเหรียญปลอมอยู่

5 3 2 1 กรณีที่ 2 เหรียญกองที่ 1 น้ำหนัก เท่ากับ เหรียญกองที่ 2 เหลือเหรียญกองที่ 3 แบ่งเหรียญกองที่ 3 มาชั่ง 2 เหรียญ

6 เหรียญปลอม เหรียญที่ 1 และ เหรียญที่ 2 มีน้ำหนักเท่ากัน เพราะฉะนั้น เหรียญที่เป็นเหรียญปลอม จึงเป็นเหรียญที่ไม่ได้นำมาชั่ง อีกผลลัพธ์หนึ่งคือ เหรียญที่1 และเหรียญที่2 มีน้ำหนักไม่เท่ากัน เหรียญข้างที่มีน้ำหนักเบากว่าเป็นเหรียญปลอม

7 ในกรณีที่เหรียญกองที่ 1 และกองที่ 2 ไม่เท่ากันให้นำกองที่มีน้ำหนักน้อยกว่ามาทำการชั่ง โดยนำเหรียญ 2 เหรียญ ในกองที่มีน้ำหนักน้อยมาชั่ง ถ้าเหรียญ 2 เหรียญมีน้ำหนักเท่ากันแสดงว่าอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญปลอม


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google