งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว Free Powerpoint Templates

2 ชื่อนางสาวอัมรา สุขสุเมฆ ชื่อเล่น กุ้งเต้น เกิดวันที่ 29 กันยายน 2535 อายุ 19 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 1 สีที่ชอบ สีเขียว กีฬาที่ชอบ แบตมินตัน วิชาที่ชอบ สังคมศึกษา งานอดิเรก เล่นอินเตอร์เน็ต ฟังเพลง คติประจำใจ ทำทุกวันให้ดีที่สุด

3 ประวัติคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

4 คณะศึกษาศาสตร์  เริ่มก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยเมื่อเริ่มจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์มีหน่วยงานภายในรวม 4 หน่วยงาน  ประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา  ภาควิอาชีวศึกษา  ภาควิชาพละ ศึกษา และสำนักงานเลขานุการ  ต่อมา พ.ศ. 2547มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เป็น ต้นมา  และในปี พ.ศ. 2550  คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง เปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร ์ กำแพงแสน และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน ภายใน  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นต้นมา ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับ โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในครั้งนี้ ทำให้คณะฯ มีหน่วยงานภายในทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  สำนักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษาปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของ รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ  คณบดี ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552  ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

5 คณะศึกษาศาสตร์ ฯ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google