งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

2 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ท ภาษาไทย ค คณิตศาสตร์ ว วิทยาศาสตร์ ส สังคมศึกษา 1 1.5ส สังคมศึกษา พ สุขศึกษา พ พลศึกษา ศ ทัศนศิลป์ 1 1.0 ง เทคโนโลยี อ ภาษาอังกฤษ รวม (440) รายวิชาเพิ่มเติม(ห้องเซียน) เลือก A หน่วย เลือก B หน่วย เลือก C หน่วย รวม 2(3) หน่วย รายวิชาเพิ่มเติม(มาตรฐานสากล) TOK CAS EE Global ตปท. ที่ รวม Company Logo PROMMANUSORN

3 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ท ภาษาไทย ค คณิตศาสตร์ ว วิทยาศาสตร์ ส สังคมศึกษา 1 1.0 ส ประวัติศาสตร์ พ สุขศึกษา พ พลศึกษา ศ ทัศนศิลป์ 1 1.5 ง เทคโนโลยี อ ภาษาอังกฤษ รวม รายวิชาเพิ่มเติม(ห้องเซียน) เลือก A หน่วย เลือก B หน่วย อังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์ หน่วย รวม หน่วย รายวิชาเพิ่มเติม(มาตรฐานสากล) TOK CAS EE Global ตปท. ที่ รวม Company Logo PROMMANUSORN

4 พละ-ศิลปะ-การงานอาชีพ
ทฤษฎีความรู้ (TOK) ม.6 พละ-ศิลปะ-การงานอาชีพ ม.5 ภาษาไทย ม.4 ภาษาต่างประเทศ ม.3 คณิตศาสตร์ ม.2 วิทยาศาสตร์ ม.1 สังคมศึกษา Company Logo PROMMANUSORN

5 ความคิดสร้างสรรค์ (CAS)
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1/1 อังกฤษ ม.1/2ไทย ม.1/3สังคม ม.1/4พละ CAS ม.1/5คณิต ม.1/6 ศิลปะ ม.1/7-8 การงานอาชีพฯ ม.1/9 คอมพิวเตอร์ ม.1/10 วิทยาศาสตร์ Company Logo PROMMANUSORN

6 ความคิดสร้างสรรค์ (CAS)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม (ห้องโครงการพิเศษ) ม (เน้นวิทย์) CAS ม (เน้นคณิต-ภาษา) ม.4 12(เน้นภาษา) ม.4 9,11(เน้นพละ-ศิลปะ-การงานอาชีพ) Company Logo PROMMANUSORN

7 โลกศึกษา (GE) GE ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ศิลปะ-พละ-การงาน วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ศิลปะ-พละ-การงาน วิทยาศาสตร์ GE สังคมศึกษา Company Logo PROMMANUSORN

8 เรียงความชั้นสูง (EE)
ม.3 EE ม.6 EE ม.2 ภาษาอังกฤษ ม. 1 ภาษาไทย ม.5 ภาษาอังกฤษ ม.4 ภาษาไทย Company Logo PROMMANUSORN

9 วิสัยทัศน์ พรหมาฯเป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานเป็นมาตรฐานสากล
พรหมาฯเป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานเป็นมาตรฐานสากล สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก “A Leading Organization International Standard Working Developing the Potential as World Citizen” Company Logo PROMMANUSORN

10 เป้าประสงค์ของโรงเรียน
1 เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรหลักให้เป็นผู้นำทางวิชาการ 2 ปรับมาตรฐานการทำงาน ฟื้นพื้นฐาน ISO 3 นักเรียนพรหมานุสรณ์ เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ Company Logo PROMMANUSORN

11 กลยุทธ์หลัก 1 พัฒนาบุคลากรให้เก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด
1 พัฒนาบุคลากรให้เก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด 2 สร้างมาตรฐานการทำงาน สืบสานการปฏิบัติ 3 พัฒนานักเรียนบนความเชื่อที่ว่า ทุกคนมี ความสามารถควรได้รับการส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ Company Logo PROMMANUSORN

12 ตัวอย่างด้านคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 ครูเก่งเด็กจะเก่ง 2 เด็กจะดีเพราะมีวัฒนธรรมที่ดีหล่อหลอม มีกิจกรรมพัฒนาที่ดี 3 ภาวะผู้นำเกิดจากการทำงาน Company Logo PROMMANUSORN

13 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ทุกสาระวิชา ผ่านการประเมินมาตรฐานกลางในระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ทุกสาระวิชา ผ่านการประเมินมาตรฐานกลางในระดับดี Company Logo PROMMANUSORN

14 กลยุทธ์ริเริ่ม 1. เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2. สร้าง 8 เซียน (พัฒนาตามความถนัดและความสนใจ) Company Logo PROMMANUSORN


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google