งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2 ครู วราภรณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์
ครู วราภรณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์

3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ถนนนครชุม - กำแพงเพชร บ้านนครชุม ตำบล นครชุม อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

4 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อ่านเขียนเรียนสะกดคำ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อ่านเขียนเรียนสะกดคำ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีวิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

5 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ แลละเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน

6 ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. อ่านออกเสียงสะกดคำในบทเรียนได้ชัดเจน ๒
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. อ่านออกเสียงสะกดคำในบทเรียนได้ชัดเจน ๒. บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ๓. คัดลายมือได้สวยงาม ถูกต้อง เป็นระเบียบ ๔. มีนิสัยรักเขียน ๓. สาระสำคัญ การอ่านออกเสียงจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราสามารถออกเสียงคำและประโยคที่อ่านถูกต้องหรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุงการอ่านให้ดีขึ้น

7 ๔. สาระการเรียนรู้ ๑. ความรู้ ๑
๔. สาระการเรียนรู้ ๑. ความรู้ ๑.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง - หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง - นิยามความหมายของคำ - หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย - การเขียนสื่อสาร - มารยาทในการเขียน ๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ๑. การอ่านออกเสียงสะกดคำในบทเรียน ๒. การบอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ๓. การคัดลายมือ ๔.การมีนิสัยรักการเขียน

8 ๒. ทักษะ / กระบวนการ - ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง - ฝึกทักษะการอธิบายความหมายของคำ - ฝึกทักษะคัดลายมือตัว - ฝึกทักษะการเขียนคำและประโยค - ฝึกมารยาทในการเขียน ๓. คุณลักษณะ - อ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง - มีมารยาทในการอ่าน - สามารถอธิบายความหมายของคำ

9 ๕. ชิ้นงาน / ภาระงาน ๑. อ่านสะกดคำ ๒. แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๓,๑๔ ๖
๕. ชิ้นงาน / ภาระงาน ๑. อ่านสะกดคำ ๒. แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๓,๑๔ ๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูทบทวนให้นักเรียนอ่านแจกรูปที่เรียนมาในชั่วโมงก่อน ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ๑. นักเรียนอ่านสะกดคำจากหนังสือภาษาพาที หน้า ๓๙ ตามครู จนนักเรียนอ่านได้คล่อง ๒. นักเรียนจับคู่กันฝึกอ่านสะกดคำจากหนังสือภาษาพาที หน้า ๓๙ จนคล่อง โดยให้เพื่อนได้บอกถ้าอ่านไม่ถูก

10 ๓. นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำตามแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๓ อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง ๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของคำที่ปรากฏในหน้า ๓๙ ครูสุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นสัก ๕ คน ๕. ให้นักเรียนฝึกคัดลายมือสะกดคำ ตามแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๔ เป็นรายบุคคล (ถ้าไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้าน) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการอ่านแจกรูปอีกครั้ง ครูตรวจและชมเชยคนที่คัดได้ลายมือสวยงาม

11 ๗. สื่อการเรียนรู้ / /แหล่งเรียนรู้ ๗
๗. สื่อการเรียนรู้ / /แหล่งเรียนรู้ ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ - แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๓ - แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๔ - บัตรคำ - หนังสือเรียนภาษพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๘. การวัดผลประเมินผล กิจกรรม – พฤติกรรมที่ประเมิน ๑. สังเกตพฤติกรรม ๒. ประเมินพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน

12 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน - แบบประเมินพฤติกรรม - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน วิธีการประเมิน - สังเกตรายบุคคล - สังเกตพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน เกณฑ์การประเมิน - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

13 ๙. กิจกรรมเสนอแนะ. ๑๐. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียน ลงชื่อ
๙. กิจกรรมเสนอแนะ ๑๐. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียน ลงชื่อ (นายมงคล อินทพงษ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองฯ

14 สมาชิกกลุ่ม นางสาวเพ็ญศิริ สุโพธิ์ชัย ๕๕๑๑๒๑๘๑๕
นางสาวเพ็ญศิริ สุโพธิ์ชัย ๕๕๑๑๒๑๘๑๕ นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์สิงห์ ๕๕๑๑๒๑๘๓๑ นายสุรสิทธิ์ สิงห์ระ ๕๕๑๑๒๑๘๔๗ นางสาวธิดา ชัยยโคจร ๕๕๑๑๒๑๘๑๗


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google