งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
สถาบันการเงิน ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย บทบาท หน้าที่ของสถาบันการเงินได้

3 สถาบันการเงิน องค์การทางการเงินที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวก ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

4 ลักษณะสถาบันการเงิน สร้างสภาพ คล่อง เป็นตัวกลาง รับภาระความเสี่ยง

5 ภาษี อากร ประเภท ธนาคาร ไม่ได้ประกอบ กิจการธนาคาร รับฝากเงิน
การให้สินเชื่อ ดำเนินธุรกิจเฉพาะ

6 ……………... ……………... ……………... ……………... เป็นองค์การทาง การเงิน
รับฝากเงิน ให้กู้ ……………... บทบาท หน้าที่ ซื้อขายหลักทรัพย์ ……………... หน้าที่อื่นๆ ……………...

7 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

8 ธนาคาร 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารพาณิชย์ 3. ธนาคารเฉพาะอย่าง
3.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9 3.3 ธนาคารออมสิน 3.4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

10 สถาบันการเงิน 1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
2. บริษัทเงินทุน 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

11 4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5. สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ การเกษตร 6. บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย 7. โรงรับจำนำ

12 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. กองทุนประกันสังคม 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 11. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน การเงิน

13 12. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย 13. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google