งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555

2 LOGO ASEAN - POWER POINT

3 LOGO 1. การจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม โรงเรียน และ ศูนย์ประสานงานอำเภอ - โรงเรียนละ 1,000 บาท - ศูนย์ประสานงานอำเภอละ บาท

4 LOGO การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร - ประชุมที่สพป. กพ. 2 - ทุกวันที่ 5 ของเดือน - ก่อนประชุมให้ทำ แบบทดสอบ 15 ข้อ

5 LOGO การเข้าเรียนและเลิกเรียน - เข้าเรียนเวลา 8.30 น. เลิกเรียนเวลา 16.30 น. - ใช้เวลา.... สอนซ่อมเสริมการอ่าน การ เขียน สาระการเรียนรู้อื่นๆ... พัฒนาความสามารถพิเศษเพื่อ แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯลฯ

6 LOGO สพป. พบเพื่อนครู - ขอบคุณที่ให้ความ ร่วมมือ - จัดประชุมเพิ่มอีกครั้ง

7 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 1. อัตราการเข้าเรียนชั้นป.1 ปีกศ. 2555 ร้อยละ 100 2. อัตราการออกกลางคันของกศ. ภาค บังคับ ปีกศ. 2555 ไม่เกินร้อยละ 1 3. อัตราการเรียนต่อชั้นม.1 ปีกศ. 2555 ร้อยละ 100 4. อัตราการเรียนต่อชั้นม.4 ของ โรงเรียนขยายโอกาส ทางกศ. ปีกศ. 2555 ร้อยละ 95

8 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 5. ผู้เรียนชั้นป.1-3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นป.3 และชั้นม.2 สูงขึ้นร้อยละ 5 7. ผู้เรียนชั้นป.4-6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ คิดเลขคล่อง 8. ผู้เรียนชั้นม.1-3 ทุกคนอ่านเป็น เขียนเป็น และ คิดเลขเป็น 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้นป.6 และม.3 สูงขึ้น ร้อยละ 5

9 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.1, 2, 4, 5, ม.1 และ 2 สูงขึ้นร้อยละ 5 11. สถานศึกษาได้รับรางวัลการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก ศ. 2555 12. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกใน ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

10 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 13. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ ภายในเข้มแข็ง อยู่ในระดับดี และผ่านการประเมินจาก สพป. กพ. เขต 2 14. สถานศึกษาผ่านการรับรอง มาตรฐานจากสมศ. 15. สถานศึกษาสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัยตลอดเวลา 16. ครูฯได้รับการพัฒนาให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ และ มีคุณธรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 25 17. สถานศึกษาปลอดยาเสพติดโดยใช้ พลังโรงเรียนเอาชนะ ยาเสพติด (4Gs)

11 LOGO การมอบหมายความรับผิดชอบ - ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบ ของ... รองผอ. สพป.... ศน.

12 LOGO การนิเทศ 100 % - นิเทศอย่างน้อยเดือนละครั้ง ต่อ โรงเรียน 1. ภาคเรียนที่ 1 มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ประเมินความชอบ 2. ภาคเรียนที่ 2 พ. ย. ธ. ค. ม. ค. ก. พ. และมี. ค. ประเมินความชอบ

13 LOGO การยกระดับผลสัมฤทธิ์ - จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติฯ... ทดสอบนักเรียนทุกชั้น... ฯลฯ - ขอให้ผู้บริหารให้ความสนใจ ร่วมทดสอบนักเรียน

14 LOGO การใช้งบประมาณ - ใช้ให้... ตรงวัตถุประสงค์... ตรงเงื่อนไข... ตรงเวลา... ตรงตามระเบียบ

15 LOGO การประกันคุณภาพภายใน - เอกสาร

16 LOGO กรรมการโรงเรียน / กลุ่ม - กรรมการโรงเรียน หมดวาระ...... - กรรมการกลุ่ม หมดวาระ....

17 LOGO การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้นโยบาย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค เอกสารแจก

18 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google