งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โครงการ การเปลี่ยนแปลงของประเพณีธรรมสวนะ 2. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสงกรานต์ 3.การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเดือนสิบ 4. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเวียนเทียน

2 ความสำคัญของปัญหา ชุมชนแม่ขรีในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรีประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่ขรี พื้นที่บางส่วนของตำบลหนองธง อำเภอตะโหมด และพื้นที่บางส่วนของตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งอาจจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดแม่ขรี ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มชิดถนนสายเอเชียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งมี “วัดแม่ขรีประชาราม” เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งในชุมชนแม่ขรีและละแวกใกล้เคียงในช่วงก่อนทศวรรษที่ 2520 ชุมชนพุทธศาสนาอย่างชุมชนแม่ขรี ซึ่งมีวัดแม่ขรีประชารามเป็นศูนย์กลางทางความคิด-ความเชื่อ-และวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้น พิธีกรรมและประเพณีคือสิ่งที่ยึดโยง

3 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย/การดำเนินการ 1. การศึกษาเอกสาร
2. การสัมภาษณ์กลุ่ม 3. การสัมภาษณ์เดี่ยว 4. การสังเกต

4 สรุปผลการดำเนินการ แบ่งกลุ่มนักเรียนไปสัมภาษณ์กลุ่มคนในชุมชน
สอบถามผู้รู้ในชุมชน จัดทำแบสอบถาม

5 ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนไปสัมภาษณ์ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์
นักเรียนไม่กล้าสัมภาษณ์ บริเวณโรงเรียนสวยงาม สะอาด ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนใช้คำถามไม่รัดกุม ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้ข้อมูล นักเรียนไปสัมภาษณ์ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

6 สวัสดีครับ สุรวุฒิ อภัยจิตต์


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google