งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาคริสต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาคริสต์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาคริสต์

2 1. แหล่งกำเนิด ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลในปัจจุบัน
วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย พระเจ้า( พระยะโฮวาห์)

3 2. คัมภีร์ไบเบิล แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.1 พระธรรมเดิม หรือไบเบิลเก่า พระเจ้าสร้างโลก ประวัติชาวยิว บัญญัติ 10 ประการ ภาควรรณคดี (ฮาจิโอกราฟฟา) ได้แก่บทเพลง บทสวด สุภาษิต คำพังเพย

4 2.2 พระธรรมใหม่ หรือไบเบิลใหม่
ประวัติและคำสอนของพระเยซู การเผยแผ่ศาสนา จดหมายเหตุ วิวรณ์ และเทพนิมิต ปั้นปลายชีวิตของมนุษยชาติ

5 3. นิกายที่สำคัญ 3.1 นิกายโรมันคาทอลิก พิธีกรรมเคร่งครัด สันตะปาปา เป็นผู้นำ 3.2 นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ แยกจากโรมันคาทอลิก 3.3 นิกายโปรเตสแตนต์ แยกจากโรมันคาทอลิก มาร์ติน ลูเธอร์ชาวเยอรมัน ก่อตั้ง ไม่มีนักบวช

6 4.1 หลักความรัก – ความรักต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนมนุษย์
4. หลักธรรมที่สำคัญ 4.1 หลักความรัก – ความรักต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนมนุษย์

7 4.2 บัญญัติ 10 ประการ จงนับถือพระเจ้าองค์เดียว (พระยะโฮวาห์)
อย่าเอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่สมควร อย่าบูชารูปเคารพใด จงระลึกถึงวันสะปาโต จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักทรัพย์ อย่าใส่ความนินทา อย่าโลภในสิ่งของผู้อื่น

8 4.3 หลักตรีเอกภาพ หมายถึง พระเจ้าองค์เดียวมี 3 พระบุคคล
พระบิดา – พระเจ้า พระบุตร – พระเยซู พระจิต - พระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของชาวคริสต์ที่มีศรัทธา

9 หมายถึง อาณาจักรแห่งจิตใจที่มีพระเจ้าเป็นเป้าหมาย
4.4 อาณาจักรพระเจ้า หมายถึง อาณาจักรแห่งจิตใจที่มีพระเจ้าเป็นเป้าหมาย

10 5. พิธีกรรมในศาสนาคริสต์ เรียกว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์
ศีลล้างบาป – ศีลบัพติสมา(ศีลจุ่ม) พิธีกรรมแรก ศีลกำลัง – เจิมหน้าผากเด็กเป็นรูปไม้กางเขน(ศรัทธาในพระเจ้า ศีลมหาสนิท – (พิธีมิสซา) ระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู ศีลอภัยบาป - ไปหาบาทหลวงสารภาพบาป ศีลเจิมคนไข้ - ให้กำลังใจแก่คนไข้ ศีลบวช – (ศีลอนุกรม) แต่งตั้งบุคคลเป็นบาทหลวง ศีลสมรส - ทำให้แก่คู่สมรส


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาคริสต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google