งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
(Knowledge Management) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2 หัวข้อการนำเสนอ ลำดับขั้นของความรู้ ความหมายของความรู้
ประเภทของความรู้ การจัดการความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

3 ปิรามิดแสดงลำดับขั้นของความรู้
ปัญญา Wisdom ความรู้ Knowledge สารสนเทศ Information ข้อมูล Data ปิรามิดแสดงลำดับขั้นของความรู้

4 ความรู้คืออะไร ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็นความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัดช่วงเวลา

5 ประเภทของความรู้ Tacit Knowlegde เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อสารหรือ ถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือ ลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน Explicit Knowlegde ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึ่งทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

6 การจัดการความรู้ คืออะไร
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง ถ่ายทอด และใช้ความรู้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การจัดการความรู้ เกี่ยวโยงกับกิจกรรมที่สำคัญ 2 อย่าง คือ การพยายามที่จะทำให้ความรู้อยู่ในรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียกใช้ เช่น เอกสาร ข้อความ สิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ โดยสามารถถ่ายทอด ความรู้ ออกมาในรูปที่เก็บรักษาได้ และอยู่คู่องค์กร กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร หรือใช้ ความรู้ ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างกัน

7 เป้าหมายการจัดการความรู้
ใช้แก้ปัญหา (Problem-solving) นำมาปรับปรุง (Improvement) มุ่งสร้างนวัตกรรม (Innovation)

8 กระบวนการจัดการความรู้
วางแผนกำหนดเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Culture Change) การติดต่อสื่อสาร (Communication) กระบวนการทำงานและเครื่องมือ (Process and Tools) การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

9 กระบวนการจัดการความรู้
การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การเรียนรู้ (Learning) การวัดผล (Measurements) การยอมรับและให้รางวัล (Recognition and Reward)

10 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ภาวะผู้นำและกลยุทธ์ (Leadership and Strategy) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ (Technology) การวัดผล (Measurement) โครงสร้างพื้นฐาน (Infratructure)


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google