งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นครู."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นครู

2 อาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ต้องมีการคัดกรอง คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ครูต้องเก่ง จึงจะสร้างลูกศิษย์ที่เก่งได้ ครูต้องดี จึงจะสร้างลูกศิษย์ที่ดีได้

3 ครู ครุ(หนัก) คุรุ =Guru

4 ความหมายของครู 1.ครู คือ 2.ครู คือ 3.ครู คือ

5 ความหมาย 1.ครู คือผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
2.ครู คือบุคลากรวิชาชีพทำหน้าที่หลักในการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษา Teacher(ชำนาญ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ) Instructor Lecturer-Assistant –Associate- Professor Tutor

6 ความสำคัญของครู 1.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเยาวชน
2.รักษาความเป็นชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม คุณธรรม ภูมิปัญญา 3.ที่พึ่งของสังคม

7 สมรรถนะครู 1.ด้านสติปัญญา(Cognitive Competencies)
ฉลาด มีความรู้ในเนื้อหาวิชา วิธีการสอน หลักสูตร 2.ด้านทักษะ(Performance Competencies) ศิลปะและเทคนิคการสอน การใช้สื่อ

8 สมรรถนะครู(ต่อ) 3.ด้านผลการสอน(Product competencies)
การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4.ด้านการศึกษาค้นคว้า(Exploration Competencies) การพัฒนาแสวงหาความรู้ 5.ด้านอารมณ์ความรู้สึก(Affective Competencies) ทัศนคติ ค่านิยม การเห็นคุณค่าในวิชาชีพครู

9 คุณสมบัติพื้นฐานของครู
1.มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาการ 2.ติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการ 3.เป็นแบบอย่างที่ดี 4.มีจิตวิทยา

10 คุณสมบัติพื้นฐานของครู(ต่อ)
5.มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.รู้ภาษาอังกฤษ 7.รักการเรียนรู้

11 เอกลักษณ์ครู 1.อดทน 2.รับผิดชอบ 3.เอาใจใส่ศิษย์ 4.ใฝ่หาความรู้
5.มีทักษะและศิลปะการอบรมสั่งสอน

12 เอกลักษณ์ครู(ต่อ) 6.ขยันหมั่นเพียร 7.ยุติธรรม 8.ดำรงตนเหมาะสม
9.มีวัฒนธรรมและศีลธรรม 10.สุภาพเรียบร้อย ประพฤติดี เป็นแบบอย่าง

13 ลักษณะครูดี 1.คุณลักษณะส่วนบุคคล 2.คุณลักษณะด้านวิชาชีพ 3.คุณลักษณะทางสังคม

14 คุณลักษณะส่วนบุคคล 1.ประพฤติดี 2.ใฝ่รู้ 3.สุขภาพดี(สุขภาพกาย-สุขภาพจิต) 4.บุคลิกดี

15 คุณลักษณะส่วนบุคคล(ต่อ)
5.ตรงต่อเวลา 6.มีเจตคติเชิงบวกต่อศิษย์ 7.ความสามารถในการพูด หรือถ่ายทอด

16 คุณลักษณะด้านวิชาการ
1.รอบรู้ 2.รู้ในเนื้อหาวิชา 3.รู้ในศาสตร์การสอน 4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5.มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู

17 คุณลักษณะด้านวิชาการ(ต่อ)
6.รักความก้าวหน้า ปรับปรุงเปลี่ยนตลอดเวลา 7.เข้าใจศิษย์ 8.สนับสนุนส่งเสริมให้ศิษย์สนใจ อยากรู้อยากเรียน แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

18 คุณลักษณะทางสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อศิษย์ เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน

19 ลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา
1.รอบรู้ 2.สอนดี 3.มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 4.มุ่งมั่นพัฒนา มี 3 ภูมิ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน

20 บุคลิกภาพครู 1.บุคลิกภาพทางกาย 2.บุคลิกภาพทางอารมณ์
3.บุคลิกภาพทางสังคม 4.บุคลิกภาพทางสติปัญญา

21 จรรยาบรรณครู(ตามระเบียบคุรุสภา)
9 ข้อ 1.ต้องรักและเมตตาศิษย์ ใส่ใจ ช่วยเหลือ เสริมกำลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 2.ต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ นิสัยที่ถูกต้องดีงามอย่างเต็มความสามารถและบริสุทธิ์ใจ 3.ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

22 จรรยาบรรณครู(ตามระเบียบคุรุสภา)
4.ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ 5.ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ 6.ย่อมพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันพัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

23 จรรยาบรรณครู(ตามระเบียบคุรุสภา)
7.ย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 8.พึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 9.พึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

24 ความสำคัญ -ต้อง -พึง 1.จรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ......
2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อ 3.จรรยาบรรณต่อศิษย์ ข้อ 4.จรรยาบรรณต่อผู้เพื่อร่วมวิชาชีพ ข้อ 5.จรรยาบรรณต่อสังคม ข้อ ความสำคัญ -ต้อง -พึง

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google