งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
การบรรยาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2 การพัฒนาระบบสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน (เพื่อนช่วยเพื่อน) ปรับวิธีคิดคนทำงานท้องถิ่นน อปท. ภาคประชาชน เป้าหมายร่วม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม เบญจภาคีหลักในพื้นที่

3 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
ผลผลิตผลลัพธ์ ปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง: เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผลผลิตผลลัพธ์ ความต้องการอยากช่วยเหลือคนอื่น นโยบายสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน ระบบอาสาพัฒนาสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน และ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงดูแลตนเองได้ เกิดเครือข่าย เกิดความสามัคคี และ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการทำงาน สังคม ไม่ทอดทิ้งกัน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาพัฒนาเครือข่ายเอดส์ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ สร้างการมีส่วนร่วม ออกแบบพัฒนาวิธีการ/เครื่องมือ วิธีการทำงาน - การค้นหาและนำใช้ข้อมูล ผู้พิการได้รับการดูแล เกิดเครื่องมือ/วิธีการใหม่ในการดูแล อาสาสมัครมีความเก่ง ประชุมและวางแผนร่วม แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างกลุ่ม นำใช้ทุนคน สำรวจข้อมูลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งทาง สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การตรวจเท้า ลูกประคบในการนวด การผลิตเครื่องมือทำกายภาพ การพัฒนาทักษะ มีเวทีสรุปบทเรียน ประเมินผลการดูแล การประเมินความสามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวัน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคเอดส์ แกนนำการถ่ายทอดความรู้ เกิดเครือข่ายคนทำงานเอดส์ในตำบล จำนวนคนที่ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ไม่เพิ่มขึ้น กลไก: การประชุมประชาคม แผนตำบล และกติกาข้อตกลงในการทำงาน

4 ที่เข้าถึงและเข้าใจความต้องการคนในชุมชน
ระบบอาสาพัฒนาสุขภาพ การทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์/เพศศึกษา และท้องไม่พร้อม ในเยาวชน โดยมีอาสาสมัครทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ มาร่วมกันทำกิจกรรม การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันเอง สู่การดูแลสุขภาพ ที่เข้าถึงและเข้าใจความต้องการคนในชุมชน การดูแลผู้พิการแบบองค์รวมโดยอาสาสมัครที่มีจิตรอาสา จนกระทั่งผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การเข้าไปดูแลและให้กำลังใจผู้สูงอายุของอาสาสมัคร เพื่อดูแลสุขภาพ และให้กำลังใจผู้สูงอายุ

5 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในตำบลโพนทอง


ดาวน์โหลด ppt นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google