งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาเด็กกระทำความผิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาเด็กกระทำความผิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาเด็กกระทำความผิด
อรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ

2 พฤติกรรมเด็กกระทำผิด
ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมดังกล่าว ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวเด็ก ครอบครัว สังคม – โรงเรียน เพื่อน สภาพแวดล้อม สื่อ

3 ปัจจัยที่ตัวเด็ก ขนาดร่างกาย ความผิดปกติของร่างกาย
โรคและความผิดปกติของสมอง เช่น ลมชัก ซึมเศร้า สมาธิสั้น การเรียนรู้บกพร่อง โรคดื้อ เชาวน์ปัญญาต่ำ ลักษณะนิสัย พื้นอารมณ์ หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย มองโลกแง่ร้าย ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ขาดการยับยั้งชั่งใจ มีความประพฤติเกเรตามเกณฑ์วินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช ก้าวร้าวต่อคนและสัตว์ - ทำลายสิ่งของ หลอกลวง ลักขโมยไม่เผชิญหน้า - ละเมิดฎเกณฑ์

4 ปัจจัยครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดู แบบเข้มงวด ปล่อยปละละเลย
การฝึกวินัยที่ใช้การลงโทษ ความขัดแย้งของครอบครัว หรือการแยกกัน การเป็นแบบอย่างไม่ดีของพ่อแม่พี่น้อง การใช้ความรุนแรง หรือทอดทิ้ง ความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับเด็ก

5 ปัจจัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียน เพื่อน
การเข้าเรียน ผลการเรียน เพื่อน การถูกเพื่อนปฏิเสธ ถูกกลั่นแกล้ง คบเพื่อนไม่ดี สภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสม – มั่วสุม กดดัน การเรียนรู้ สื่อ ตัวแบบไม่เหมาะสม

6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีโครงสร้างของจิต Sigmund Freud ประกอบด้วย Id Ego Superego เมื่อ Ego ไม่สามารถทำตาม Id ได้เพราะขัดกับ Superego จึงวิตกกังวล เครียด และผลักดันเป็นกลไกป้องกันตนเอง Defense Mechanism เก็บกด - เลียนแบบ -แสดงพฤติกรรมตรงข้าม ตำหนิผู้อื่น -ถดถอย -ทดแทน -แทนที่

7 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ ๕ ขั้น Abraham Maslow ขั้นที่ ๑ ความต้องการทางร่างกาย ขั้นที่ ๒ ความมั่นคงปลอดภัย ขั้นที่ ๓ ความรักความเป็นเจ้าของ ขั้นที่ ๔ ความภูมิใจในตนเอง นับถือตนเอง ประสพความสำเร็จ ได้รับยกย่อง มีชื่อเสียง ขั้นที่ ๕ ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ความต้องการรู้และเข้าใจ ความต้องการทำสิ่งที่ดีงาม

8 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก Ivan Pavlov ทดลองกับสุนัข โดยให้อาหารพร้อมกับการสั่นกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล US + CS = CR ทฤษฎีการเสริมแรง B.F.Skinner ทดลองกับหนู เมื่อกดคานแล้วได้อาหาร A > B > C

9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม Bandura พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ ตัวแบบ ได้แก่ คน สัญลักษณ์ กระบวนการสังเกต ได้แก่ การตั้งใจ การจดจำ การนำมาแสดงเป็นพฤติกรรม การจูงใจ

10 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ Sigmund Freud ขั้นปาก อายุเกิดถึง ๑๘ เดือน การดูด การกิน (สูบบุหรี่ กินจุ พูดนินทา) ขั้นทวารหนัก ๑๘ เดือน – ๓ ปี การขับถ่าย (เจ้าระเบียบ รก สุรุ่ยสุร่าย ตระหนี่ ขี้หึง) ขั้นอวัยวะสืบพันธุ์ ๓ – ๕ ปี เด็กชายรักแม่ อิจฉาพ่อจึงเลียนแบบพ่อ (รักร่วมเพศ) ระยะแฝง ๖ – ๑๒ ปี เล่นกับเพศเดียวกัน เริ่มปรับตัวสู่วัยผู้ใหญ่ ระยะพึงพอใจเพศตรงข้าม ๑๒ – ๒๐ ปี ความเป็นตัวของตัวเอง

11 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson ๘ ขั้น ความรู้สึกไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ เกิด – ๒ ปี ความเชื่อมั่นในตัวเองหรือระแวงสงสัย ๒ – ๓ ปี ความคิดริเริ่มหรือความรู้สึกผิด ๓ – ๕ ปี ความขยันหมั่นเพียรหรือความรู้สึกต่ำต้อย ๖- ๑๒ ปี ความมีเอกลักษณ์หรือสับสนในบทบาทของตน ๑๒ – ๑๗ ปี เลียนแบบบุคคลอื่น เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ คล้อยตามเพื่อน ความรู้สึกว่ามีเพื่อนหรือรู้สึกอ้างว้าง ๑๗ – ๒๑ ปี

12 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีจริยธรรม Kohlberg มี ๓ ระดับ ๖ ขั้นตอน ระดับที่ ๑ บุคคลยึดตนเองในการตัดสินการกระทำ ๒ – ๑๐ ปี ขั้นที่ ๑ หลักการเชื่อฟังคำสั่งและหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ ขั้นที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัล ระดับที่ ๒ บุคคลเรียนรู้ที่จะกระทำตามกฎเกณฑ์ ๑๐ – ๑๖ ปี ขั้นที่ ๓ หลักการทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ขั้นที่ ๔ หลักการทำตามหน้าที่ทางสังคม กฎหมาย ระดับที่ ๓ บุคคลตัดสินตามความคิดและเหตุผลของตนเอง ๑๖+ ปี ขั้นที่ ๕ หลักการทำตามคำมั่นสัญญา ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาเด็กกระทำความผิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google