งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารPrimary GMP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารPrimary GMP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP

2 1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารPrimary GMP
1.1ตรวจประเมินสถานที่ผลิต -ดำเนินการร่วมกับทีม PGMP ระดับอำเภอ -สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำแผนออกตรวจเดือนม.ค.-ก.พ.58 ตรวจประเมินให้มีคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ60 -สถานที่ผลิตที่ยังไม่ได้รับอนุญาต -จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง PGMP แก่ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าหน้าที่รพ.สต. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 125 คน (6ก.พ.58) (ปี 2557 เน้นผลิตภัณฑ์เครื่องแกง ผลงาน-อนุญาตแล้ว 10 ราย ปี 2558 เน้นผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง ผลงาน-อนุญาตแล้ว 5 ราย) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

3 1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารPrimary GMP
-ลงพื้นที่ ณ สถานที่ผลิตเพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนา (มี.ค.-พ.ค.58) -กรณีครั้งที่ 1ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงประเมินซ้ำและให้คำแนะนำจนผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน(มิ.ย.-ก.ค.58) 1.2เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ 20 ตัวอย่าง(ก.พ.58) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

4 1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารPrimary GMP
1.3จัดทำฐานข้อมูลสถานที่ผลิตและข้อมูลการพิจารณาอนุญาต -สถานที่ผลิตที่เข้าข่าย PGMP ทั้งหมด 85 แห่ง -สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ PGMP แล้ว จำนวน 60 แห่ง -สถานที่ผลิตที่จะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 25 แห่ง ที่มายื่นขออนุญาต(ต.ค.-ธ.ค.57) จำนวน 3 แห่ง สรุป เป้าหมายสถานที่ผลิตที่จะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ 22 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

5 1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารPrimary GMP
อำเภอ สถานที่ผลิต(ทั้งหมด) ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับอนุญาต เมือง 34 27 7 กงหรา 6 5 1 เขาชัยสน 4 3 ควนขนุน 13 8 ปากพะยูน 2 ตะโหมด ศรีบรรพต บางแก้ว - ป่าพะยอม ศรีนครินทร์ 9 ป่าบอน รวม 85 63 22 ที่มา ข้อมูลการขึ้นทะเบียนOTOPของพัฒนาชุมชนและการสำรวจของทีมPGMPระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6 2.พัฒนาสถานที่ผลิตPGMPต้นแบบ
ได้แก่ ขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1.สถานที่ผลิตมีคะแนนประเมินหมวด1และหมวด2ร้อยละ60ขึ้นไป และ มีความพร้อมในการพัฒนา 2.ดำเนินการร่วมกับทีมPGMPระดับอำเภอในการพัฒนาสถานที่ผลิต จนมี คะแนนประเมินทุกหัวข้อรวมร้อยละ 90 3.ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต คือ ปั้นขลิบไส้ต่างๆ ได้แก่ ปั้นขลิบไส้ปลา ปั้นขลิบไส้ไก่ ปั้นขลิบไส้เห็ด และปั้นขลิบไส้ต้มยำกุ้ง และกำลังพัฒนาเพิ่ม ได้แก่ ปั้นขลิบ ไส้หวาน(ไส้ถั่ว) ปั้นขลิบไส้หมูหยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

7 2.พัฒนาสถานที่ผลิตPGMPต้นแบบ
4.ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง จีน และ พม่า ปี 2558 กำลังขยายตัวไปยังประเทศเวียดนาม ลาว สิงคโปร์ และมาเลเซีย 5.สถานที่ผลิตมีร้อยละการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดย -ปี2555ยอดขาย26.4ล้าน/ปี และปี2556 ยอดขาย30ล้าน/ปี ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.64 -ปี2557ยอดขาย36ล้าน/ปี ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

8 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
พื้นที่ จ.พัทลุง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีทุนน้อยในการพัฒนาสถานที่ผลิตให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP (ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินหมวด1สถานที่ตั้งและอาคารผลิต หมวด2เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต)จึงต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

9 Primary GMP

10 Primary GMP

11 Primary GMP

12 Primary GMP

13 Primary GMP

14 Primary GMP

15 Primary GMP


ดาวน์โหลด ppt 1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารPrimary GMP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google