งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี 2557 การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี 2557 การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง

2 การกำหนดพื้นที่ MRCF อำเภอบึงนาราง
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลบึงนาราง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพรหมทอง ตำบลบางลาย

3 แผนที่อำเภอบึงนาราง

4 สินค้า 1. ข้าว 1.1 Grain - ลดต้นทุนการผลิต เรื่อง ลดการใช้สารเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ แหลมรัง บางลาย 1.2 Seed - เพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธ์ข้าว การควบคุมคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว 2. พืชผัก เพิ่มคุณภาพพืชผัก กระบวนการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย

5 แผนที่แสดงความลาดชัน/ความสูงของพื้นที่จังหวัดพิจิตร

6 แผนที่แสดงพื้นที่ในเขต นอกเขตชลประทาน
อำเภอบึงนาราง พื้นที่การเกษตร พื้นที่รับน้ำชลประทาน ( ไร่ ) ( ไร่ ) ตำบลห้วยแก้ว ,450 - ตำบลโพธิ์ไทรงาม ,680 ตำบลแหลมรัง ,918 - ตำบลบางลาย , ,400 ตำบลบึงนาราง ,817 รวม , ,400 แม่น้ำน่าน พื้นที่เขตชลประทาน จำนวน 5,400 ไร่ พื้นที่ในเขตชลประทาน 5,400 ไร่ พื้นที่นอกเขตชลประทาน 155,240 ไร่

7 โครงการส่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบึงนาราง จำนวน 91,473 ไร่
โครงการส่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบึงนาราง จำนวน 91,473 ไร่ โครงการวังบัว มีพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง 5 ตำบล โครงการวังยาง มีพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง 5 ตำบล

8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟ้ฟ้า
แผนที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง สถานีสูบน้ำด้วยไฟ้ฟ้า จำนวน 5 สถานี พื้นที่ได้รับ ประโยชน์ 7,500 ไร่

9 กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี 2554 – 2556 จังหวัดพิจิตร
ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย มิลลิเมตร ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 89.6 มิลลิเมตร ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 102 มิลลิเมตร

10 พื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย
พื้นที่ เศรษฐกิจและ พื้นที่ การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ ในพื้นที่ทาง ตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่ม รองรับน้ำ หลากจากลุ่ม น้ำยมและลุ่ม น้ำน่าน โดย ฝั่งตะวันออก น้ำจะไหลมา จากเทือกเขา เพชรบูรณ์ และวังทอง และฝั่ง ตะวันตกน้ำจะ ไหลล้นคลอง มาจากจังหวัด กำแพงเพชร ซี่งเสี่ยงต่อ การเกิด อุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร

11 แผนที่แสดงอุทกภัย ปี 2554 จังหวัดพิจิตร

12 แผนที่แสดงอุทกภัย ปี 2555 จังหวัดพิจิตร

13 แผนที่แสดงอุทกภัย ปี 2556 จังหวัดพิจิตร

14 แผนที่แสดงภัยแล้ง ปี 2554 จังหวัดพิจิตร

15 แผนที่แสดงภัยแล้ง ปี 2555 จังหวัดพิจิตร

16 แผนที่แสดงภัยแล้ง ปี 2556 จังหวัดพิจิตร

17 แผนที่แสดงความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกข้าว

18 แผนที่แสดงพื้นที่การปลูกข้าวนาปี ปี 2555/56

19 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2555/56 จังหวัดพิจิตร

20 ระบบการปลูกข้าวอำเภอบึงนาราง ลักษณะพื้นที่ปลูกข้าว
ระบบปลูกข้าว พื้นที่ปลูก ระยะเวลาการปลูก มค. กพ มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย. คต พย. ธค. นาปี 104,373 นาปรัง1 95,374 นาปรัง2 16,718

21

22 จุดดำเนินการสงเสริมการเกษตรระบบMRCF อำเภอบึงนาราง
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลบึงนาราง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพรหมทอง ตำบลบางลาย

23 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง
สรุปการกำหนดพื้นที่/เป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี 2557 การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google