งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 11

2 กระบวนการ/ข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ.สต.
1.ผู้นิเทศมีจำนวนมากในบางเขต ทำให้การนิเทศงานซ้ำซ้อน 2.แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ไม่ชัดเจน ขาดการกำหนดนิยาม คำจำกัดความในบางข้อ เช่น รร.อสม. , ขวัญกำลังใจ ซึ่งผู้นิเทศอธิบายไม่ได้ รวมทั้งการสรุปผลตามเกณฑ์ขาดความชัดเจน 3.นิเทศงานตามเกณฑ์แบบ Check list 4.ผู้นิเทศฝากงานนิเทศจากทีม ทำให้การนิเทศงานขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง

3 กระบวนการ/ข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ.สต.
1.ควรมีการพัฒนาผู้นิเทศระดับเขต และเสร้างความเข้าใจการนิเทศงานให้แก่ผู้รับการนิเทศ เพื่อให้สื่อสารได้ตรงกัน 2.ควรมีการบูรณาการงานและเชื่อมโยงข้อมูลภายในจังหวัดเพื่อรับการนิเทศ 3.ทีมนิเทศ บูรณาการงานในทีม และควรให้ผลการนิเทศแก่ผู้รับผิดชอบรับทราบ

4 1.ไม่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้
การจัดสรรงบประมาณ 1.ไม่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.เป้าหมายปรับเปลี่ยนบ่อย และเปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย 3.ขอข้อมูลเร่งด่วนและกระชั้นชิดในการจัดสรรงบ ทำให้จังหวัดวางแผนจัดสรรได้ไม่ครอบคลุม 4.การจัดสรรขาดการแจ้งรายละเอียดการนำไปใช้ 5.การจัดสรรงบจาก สปสช. ลงพื้นที่โดยตรง ไม่ผ่าน สสจ. ทำให้เกิดปัญหาในการติดตามงานภายหลัง เช่น CUP ละล้าน 6.จังหวัดไม่มีการจัดสรรงบเพิ่ม นอกจากกระทรวงกำหนด 7. CUP ขาดการสนับสนุน สอ.อย่างต่อเนื่อง 8.การจัดสรรงบตามขนาด สอ. Fix เกินไป ไม่สามารถเกลี่ยได้

5 การจัดสรรงบประมาณ ข้อเสนอแนะ 1.กระทรวงฯ ควรมีข้อมูลการจัดสรรงบประมาณทุกแผนงาน/โครงการ จาก สปสช. 2.ปรับปรุงระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณให้มีความแน่นอนและชัดเจน 3.หน่วยงานระดับบนควรบูรณาการข้อมูลสาธารณสุขระหว่างหน่วยงาน

6 การเสริมพลังชุมชนเพื่อให้เกิด Self Care
1.เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต และข้อมูลปัญหาในชุมชน 2.สำรวจ วิเคราะห์ สรุปข้อมูล โดยชุมชนมีส่วนร่วม 3.ส่งและสะท้อนข้อมูลกลับคืนให้ชุมชนรับทราบ 4.สร้าง Empowerment ให้ชุมชน เช่น กระบวนการ AIC , เผยแพร่นวัตกรรมตัวอย่างที่ดี 5.ใช้ตัวอย่างปัญหาของชุมชนด้านสุขภาพ ในการแก้ปัญหา/พัฒนา 6.ใช้ SRM เป็นเครื่องมือดำเนินงานอย่างเหมาะสม

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google