งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
DHS บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2 แนวคิดเชิงระบบ การพัฒนาระบบสุขภาพ
สภาวะสุขภาพ (เจ็บป่วย / ตาย) คุณภาพสถานบริการสุขภาพ คุณภาพบริการสุขภาพสังคม : ความเข้มแข็งของภาคี การบริหารจัดการคุณภาพ

3 DHS สถานการณ์ ปี 2557 เขต 11 ประเทศ แนวโน้มเขต 86.49 50.00 เพิ่มขึ้น
ข้อเท็จจริง การประเมินตนเองระดับอำเภอ (ปี 2557 ขั้น 3 ร้อยละ 50 ODOP 1 เรื่อง) - การประเมินระดับจังหวัด

4 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด 3 ระดับ : DHS & 11/7 FM
ประเทศ (สภาวะสุขภาพ) เขตสุขภาพ (การบริหารระบบ) จังหวัด (ปฏิบัติการคุณภาพ) ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System ที่เชื่อมโยง ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (80) มี Board ข้อมูล / ระบบ M&E /KM / สื่อสาร -HT DM ดีขึ้น -ศสม./รพ.สต.ที่มีการ Outreach service -มีบริการ 10 เรื่อง -อำเภอจัดบริการ Service plan ร้อยละอำเภอบ้านเลขที่ 11/7 Family Model (30) มี Board /ข้อมูล / ระบบ M&E /KM / สื่อสาร -ลดอัตราการป่วย/ตาย -Setting ได้ มฐ.วิชาการ -Good/ Best Practice

5 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด 3 ระดับ : ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประเทศ (สภาวะสุขภาพ) เขตสุขภาพ (การบริหารระบบ) จังหวัด (ปฏิบัติการคุณภาพ) มีระบบฐานข้อมูล และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ -เทศบาลทุกมีระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม -เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ -รพ. มีการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อตามกฎหมาย -อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการได้ -เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม -จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และระบบเฝ้าระวัง -รพ. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง

6 จุดแข็ง (Strength) บทสรุปการเรียนรู้
1. Conceptual Framework และยุทธศาสตร์ 2. ระบบข้อมูล 3. เทคโนโลยี การสื่อสาร 4. การสร้างการมีส่วนร่วม 5. การจัดการความรู้ (KM) >> การเผยแพร่และการบริหารข้อมูล

7 โอกาส (บริบท) บทสรุปการเรียนรู้ -ผู้นำ / ผู้ว่า -ท้องถิ่น
-กระทรวงศึกษาธิการ -ภาคประชาชน (คลังสมอง) -วิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุขภาพ

8 จากคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มวัย ประเด็นการพัฒนาเชิงระบบ
สรุปข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มวัย ประเด็นการพัฒนาเชิงระบบ -ยกระดับบทบาทและความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มวัย -พัฒนาระบบการนิเทศระดับจังหวัด ที่มีคุณภาพ -หน่วยปฏิบัติการระดับชุมชน ต้อง Monitor ด้วย หน่วยอำเภอ - พัฒนาความเข้มแข็ง ของหน่วยอำนวยการ ระดับอำเภอ - เร่งรัดการพัฒนา อำเภอสุขภาพ บ้านเลขที่ 11/ (บริหารจัดการองค์กร +ระบบสุขภาพ + Issue + H Impact = DHS_PCA Plus)

9 แผนเร่งรัด ปี2558 กลุ่มวัย กิจกรรม แม่และเด็ก
- การพัฒนามาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ - การติดตามประเมินการใช้ DSPM - การเร่งรัด รพสต.สายใยรัก ฯ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักฯ วัยเรียน - การจัดตั้งกรรมการเขต - การพัฒนาทีมประเมินรับรองมาตรฐานระดับจังหวัด - การติดตามประเมินระบบบริการดูแลช่วยเหลือภาวะบกพร่องการเรียนรู้ในเด็ก ป.1 วัยรุ่น - บทบาท กรรมการเขต

10


ดาวน์โหลด ppt บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google