งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางพัษนีย์ อิมะนันทน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางพัษนีย์ อิมะนันทน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
นางพัษนีย์ อิมะนันทน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ใจความตอนหนึ่งว่า “...เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและ คนไทยทั้งชาติ นั่นคือการแก้ปัญหายาเสพติดที่บ่อนทำลายสังคมไทยมาหลายสิบปีและนับวันแต่จะรุนแรงขึ้น...” ปัญหา

3 จากนโยบายมุ่งเน้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2551 – 2555 “แต่งกายดี มีมาตรฐานวิชาชีพ ห่างไกลยาเสพติด รักษาสภาพแวดล้อม” และวิทยาลัยได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านพฤติกรรมที่ห่างไกลสิ่งเสพติดในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรมห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

5 วิธีดำเนินการ สร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด/ไม่มี สร้างเครื่องมือ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากนักศึกษา จำนวน 350 ชุด และจากครูที่ปรึกษา จำนวน 34 ชุด รวบรวมข้อมูล 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สถิติที่ใช้

6 ผลการวิจัย รายการพฤติกรรม X ระดับ 1. ด้านการมาเรียน 3.97 มาก
1. ด้านการมาเรียน 3.97 มาก 2. ด้านการเรียน 3.58 3. ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 3.55 4. ด้านการใช้เวลาว่าง 3.51

7 ความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา
รายการพฤติกรรม X ระดับ 1. ด้านการมาเรียน 3.86 มาก 2. ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 3.61 3. ด้านการเรียน 3.55 4. ด้านการใช้เวลาว่าง 3.31 ปานกลาง

8 ผลการวิจัยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รายการพฤติกรรม รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พฤติกรรมนักศึกษา ความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา 1. ด้านการมาเรียน รูดบัตรตอนเช้าทุกวัน 2. ด้านการเรียน เข้าเรียนตรงเวลาทุกคาบเรียน 3. ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด มีความรู้ความเข้าใจพิษภัย สิ่งเสพติด ไม่เคยทดลองเสพสิ่งเสพติด 4. ด้านการใช้เวลาว่าง ใช้เวลาว่างในการฟังเพลง/ ดูโทรทัศน์ ใช้เวลาว่างในการใช้อินเตอร์เน็ต

9 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่ห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา2556 มีพฤติกรรมด้านการมาเรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการเรียน ส่วนความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา มีความพึงพอใจพฤติกรรมด้านการมาเรียนมากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งเสพติด

10 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางพัษนีย์ อิมะนันทน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google