งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและการ ขับเคลื่อน. 6 6 7 7 วัตถุประสงค์ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและการ ขับเคลื่อน. 6 6 7 7 วัตถุประสงค์ หลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและการ ขับเคลื่อน

2

3

4

5 6 6 7 7

6

7 วัตถุประสงค์ หลัก

8 พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาค การเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2520

9

10 โดยการดำเนินวิสาหกิจ เพื่อสนอง ความ ต้องการ และ จุดหมาย ร่วมกัน รวมกันด้วย ความสมัครใจ องค์กรอิสระ ของบุคคล ความหมาย

11 ค่านิยม / คุณค่า อยู่บน พื้นฐาน เชื่อมั่ น ใน

12

13 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน

14

15

16 1 สร้างและ พัฒนาการ เรียนรู้และ ทักษะการ สหกรณ์สู่วิถี ชีวิตประชาชน ในชาติ 2 สนับสนุนและ พัฒนาการ รวมกลุ่มของ ประชาชนด้วย วิธีการสหกรณ์ ให้เป็นฐานราก สำคัญในการ พัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม 3 เพิ่มศักยภาพ การเชื่อมโยง เครือข่ายระบบ การผลิต การตลาดและ การเงินของ สหกรณ์

17 4 สนับสนุน แผนพัฒนาการ สหกรณ์ให้เป็น เครื่องมือในการ สร้าง ความเข้มแข็ง ของขบวนการ สหกรณ์ 5 ปฏิรูปโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุง กฎหมาย สหกรณ์ ให้เอื้อต่อการ พัฒนา

18 ยุทธศาสตร์ Text ext ที่ 1

19 สร้างและพัฒนา การเรียนรู้และ ทักษะการสหกรณ์ สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและการ ขับเคลื่อน. 6 6 7 7 วัตถุประสงค์ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google