งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง

2 ๑.กาพย์มหาชาติ (พัฒนาจากมหาชาติคำหลวง)                - ประพันธ์โดย พระเจ้าทรงธรรม                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทร่าย                  เพื่อสวดให้ประชาชนฟัง               

3 ๒.พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
(ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ) - ประพันธ์โดย พระโหราธิบดี                - ใช้คำประพันธ์ร้อยแก้ว                เพื่อบันทึกเหตุการณ์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  ตามพระราชโองการของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช               

4 ๓.จินดามณี เล่มที่ ๑ (แบบเรียนภาษาไทยฉบับแรก) - ประพันธ์โดย พระโหราธิบดี                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทต่างๆ เช่น ฉันท์ ร่าย เป็นต้น                เพื่อเป็นตำราเรียนฉันทลักษณ์               

5 ๔.สมุทรโฆษคำฉันท์ (ตอนต้นและตอนกลาง) - ประพันธ์โดยพระมหาราชครู  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส                - ใช้คำประพันธ์ร้อยกรอง  ประเภทคำฉันท์ (มีกาพย์ด้วย)    เพื่อใช้เล่นหนังใหญ่               

6 ๕.โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง คือ โคลงท้าวทศรถสอนพระราม  โคลงพาลีสอนน้องและโคลงราชสวัสดิ์ ๖๓ โคลง                - พระนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภท โคลงสี่สุภาพ  โคลงทศรถสอนพระราม เพื่อสั่งสอนกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ โคลงพาลีสอนน้อง เพื่อสั่งสอนข้าราชการ โคลงราชสวัสดิ์ เพื่อสั่งสอนข้าราชการในรายละเอียดกว่าเรื่องพาลีสอนน้อง                       

7 ๖.เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา                - พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว                เพื่อทำนายอนาคตของกรุงศรีอยุธยา               

8 ๗.โคลงกวีโบราณ จำนวน ๒๕ บท (ต้นฉบับสูญหาย)                - กวีต่างๆ ในสมัยสมเด็พระนารายณ์ เช่น พระเทวี  พระเจ้าล้านช้าง พระเยาวราช                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง มีโคลงประเภทต่างๆ เช่น โคลงกระทู้ ชนิดต่างๆ                เพื่อแสดงฝีปากการแต่งโคลงโบราณ               

9 ๘.เสือโคคำฉันท์                - ประพันธ์โดยพระมหาราชครู                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทฉันท์                เพื่อทดลองใช้ฉันท์แต่งเรื่องนิทาน               

10 ๙.โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                - ประพันธ์โดย พระศรีมโหสถ                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ               เพื่อยอพระเกียรติพระนารายณ์มหาราช               

11 ๑๐.กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ                - ประพันธ์โดย พระศรีมโหสถ                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง  เพื่อบันทึกความเป็นอยู่ของชาวกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

12 ๑๑.โคลงนิราศนครสวรรค์                - ประพันธ์โดย พระศรีมโหสถ                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทร่ายสุภาพ ๑ บท และโคลงสี่สุภาพ ๖๙ บท   เพื่อบันทึกการเดินทาง               

13 ๑๒.โคลงอักษรสามหมู่                - ประพันธ์โดย พระศรีมโหสถ                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพที่เป็นกลโคลง มีชื่อว่า ตรีพิธประดับ (ตรีเพชรประดับ)   เพื่อแสดงแบบการแต่งกลโคลง               

14 ๑๓.คำฉันท์ดุษฏีสังเวยกล่อมช้าง                - ประพันธ์โดย ขุนเทพกระวี                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทคำฉันท์                เพื่อกล่อมช้างเผือกที่ได้มาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช              

15   ๑๔.โคลงกำสรวลศรีปราชญ์               - แต่งโดย ศรีปราชญ์                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ  เพื่อแสดงปฏิภาณของผู้แต่ง

16 ๑๕.อนิรุทธ์คำฉันท์ - ประพันธ์โดย ศรีปราชญ์ - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทฉันท์ เพื่อแต่งนิทานที่มีที่มาจากคัมภีร์วิษณุปุราณะ

17 ๑๖.โคลงนิราศหริภุญชัย - ไม่ปรากฏหลักฐานผู้แต่ง                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ (เดิมเป็นโคลงลาวก่อน)   เพื่อบันทึกการเดินทาง

18 ๑๗.โคลงดั้นทวาทศมาส                - ประพันธ์โดย พระเยาวราช และขุนนาง ๓ คน                - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงดั้นวิวิธมาลี  มีร่ายสุภาพท้าย ๑ บท

19

20 โดย นายศิรวัชร จรัสโชค เลขที่ ๒ นายนพกร วงศ์หนองเตย เลขที่ ๓
นายศิรวัชร จรัสโชค เลขที่ ๒ นายนพกร วงศ์หนองเตย เลขที่ ๓ นายปิยวิช ตันบุรินทร์ทิพย์ เลขที่ ๗ นายธฤต วิประกษิต เลขที่ ๑๓ นายวริศ ศรีทรัพย์ เลขที่ ๓๑ นายนพวงศ์ อานุภาพเสถียร เลขที่ ๓๗ นายกันต์ชญานิน ตันปิชาติ เลขที่ ๓๘


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google