งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุสัญญาระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุสัญญาระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุสัญญาระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่า

2 ณรายุ พิทยาปรีชานนท์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) University of Strathclyde พ.ศ. 2540 Master of Science in Ship Production Technology มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2549 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงินและการคลัง)

4 หัวข้อการบรรยาย IMO Conventions Implementation Q & A

5 International Maritime Organization

6 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization
องค์การชํานัญพิเศษ (Specialized Agencies) ของสหประชาชาติ (United Nations) จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล (Convention on the Inter Governmental Maritime Consultative Organization : IMO วันที่ 6 มีนาคม 2491 (ค.ศ. 1943) เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2525 (ค.ศ. 1982)

7 สำนักงานใหญ่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
IMO สำนักงานใหญ่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

8 IMO Titanic Disaster 1912 - SOLAS
สำนักเลขาธิการมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 300 คน จาก 50 สัญชาติ มีประเทศสมาชิก169 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 3 ประเทศ IGOs and NGOs Committees and Subcommittees

9 โครงสร้างของ IMO

10 Safe, Secure and Efficient Shipping
on Clean Oceans เป้าหมายแรก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล กำหนดมาตรฐานการออกแบบเรือ โครงสร้างตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ และการกำหนดคนประจำเรือ การช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันมลพิษ การชดเชยความเสียหาย ความมั่นคง/การรักษาความปลอดภัย (Security) อนุสัญญาและพิธีสารของ IMO 61 ฉบับ

11 Major Conventions IMO SOLAS MARPOL STCW COLREG SAR Other


ดาวน์โหลด ppt อนุสัญญาระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google