งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยาเขตปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยาเขตปัตตานี
e-Checking Employment of Building Information System (e-CEBIS) นายสุริยะ มาศจิตต์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

2 ข้อมูลทั่วไปกองแผนงาน วข.ปน.
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย และเชื่อถือได้ เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พันธกิจ 1. จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแผนด้านต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาวิทยาเขต แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลัง แผนกายภาพ แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พัฒนาระบบการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จัดทำแผน การติดตามและประเมินผล รวมถึงการบริหารจัดการ

3 ข้อมูลทั่วไปกองแผนงาน วข.ปน.
บุคลากร ข้าราชการ 6 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา พนักงานราชการ 2 อัตรา พนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา รวม อัตรา

4 ความสำคัญ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง เพื่อพิจารณางานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้รับจ้างและที่ปรึกษาควบคุมงาน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานนั้น ๆ ให้ลุล่วงตามเป้าหมาย เวลาที่ใช้ในการดำเนินการจัดเตรียมวาระ/เอกสารประกอบการประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างทุกรายการ

5 วัตถุประสงค์ วิทยาเขตปัตตานีมีระบบงานตรวจการจ้างฯ ที่สามารถตรวจสอบ ติดตามผล ได้สะดวกและเชื่อมโยงกับระบบการติดตามงานก่อสร้าง ลดเวลา ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจการจ้าง ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ผลการดำเนินโครงการก่อสร้างได้ ทุกเวลา ทุกมิติ

6 กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)

7 ฟังก์ชั่นของระบบ e-CEBIS

8 ผลการดำเนินงาน ด้านค่าใช้จ่าย

9 ผลการดำเนินงาน ด้านระยะเวลา

10 ผลการดำเนินงาน ด้านความพึงพอใจ (หน้าเว็บเพจ)

11 ความเชื่อมโยงของระบบ e-CEBIS กับงานด้านอื่น

12 ประโยชน์ที่ได้รับ พัฒนาคุณภาพ : บูรณาการกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุน : ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากรบุคคล เพิ่มผลผลิต : สามารถทำงานได้มากขึ้นในขณะที่ใช้เวลาลดลง ลดกระบวนการทำงาน : ลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับและเร็วขึ้น สามารถป้องกัน/ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดในแต่ละขั้นตอน คุณภาพงานเพิ่มขึ้น : ผลการดำเนินงานที่ผ่านกระบวนการของระบบงานตรวจการจ้างฯ มีคุณภาพมากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตรวจงาน ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง ประชุมสรุปผลงานได้ทันระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรอระบบเอกสาร

13 การพัฒนาระบบ e-CEBIS ในอนาคต
ศึกษาระบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพิ่มรูปแบบของรายงานข้อมูลสารสนเทศให้มีความหลากหลาย พัฒนาระบบส่งข้อมูลแจ้งผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องผ่าน

14 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ e-CEBIS
รางวัล“ชนะเลิศ” ด้านการพัฒนางานสนับสนุนและงานบริหาร ประเภท Oral Presentation จัดโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 รางวัลผลงานดีเด่น “ด้านนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดนิทรรศการในวันที่ 19 สิงหาคม 2557

15 ตัวอย่างระบบ e-CEBIS http://intranet.pn.psu.ac.th/meeting/
การเข้าใช้งาน ใส่รหัส Login และ Password ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

16

17 ระบบงานตรวจการจ้างและจัดการสิ่งก่อสร้าง

18 ระบบงานตรวจการจ้างและจัดการสิ่งก่อสร้าง

19 ระบบงานตรวจการจ้างและจัดการสิ่งก่อสร้าง

20 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

21 จัดการวาระ มติ และเชิญประชุม
1 2 หน้าเพจที่แสดง 3

22 สัญญา เร่งรัดงาน ชี้แจง

23 รายงานรายการสิ่งก่อสร้าง

24 รายงานการประชุมทั้งหมด
ค้นหาวาระการประชุม

25 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google