งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558
โดย นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

2 นโยบายการทำงาน 1. ปรับกระบวนงานประเมินผล และควบคุมกำกับงานแบบเดิม เป็นการ Coaching บูรณาการการประชุม อบรม สัมมนา ปรับราคากลางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดทำแผน และส่งแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ งบพื้นฐาน

3 1. ปรับกระบวนงานประเมินผลและควบคุมกำกับงานแบบเดิม เป็นการ Coaching
สถานการณ์ : 1. จากระบบนิเทศงานและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการระดับอำเภอ แบบเดิมที่เน้นการชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนางาน และงานประจำหลายงานไม่ได้รับการติดตาม และข้อชี้แนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน 2. จากระบบประเมินผลที่ผ่านมา ไม่มีอำนาจจำแนก หรือสะท้อน ปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ทำงานของผู้ประเมินที่น้อยกว่าผู้รับการประเมิน และการมุ่งเน้นให้ได้คะแนนมากกว่าการพัฒนางาน

4 ปรับกระบวนงานการประเมินผลและการ Coaching ดังนี้

5 4. การแบ่งอำเภอรับผิดชอบ และหัวหน้าทีม Coaching
ทีมที่ 1 หน.ทีม นพ.ภูวเดช สุรโคตร ได้แก่ อ.สตึก นาโพธิ์ บ้านใหม่ฯ คูเมือง แคนดง พุทไธสง รวม 6 อำเภอ ทีมที่ 2 หน.ทีม รองนิภา สุทธิพันธ์ ได้แก่ อ.เมือง ลำปลายมาศ หนองหงส์ กระสัง ห้วยราช บ้านด่าน รวม 6 อำเภอ ทีมที่ 3 หน.ทีม ภก.สมพร อุทิศสัมพันธ์กุล ได้แก่ อ.ประโคนชัย ละหานทราย บ้านกรวด โนนดินแดง ปะคำ พลับพลาชัย รวม 6 อำเภอ ทีมที่ 4 หน.ทีม ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย ได้แก่ อ.นางรอง หนองกี่ ชำนิ เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ รวม 5 อำเภอ 5. มุมมองในการค้นหาปัญหา ได้มาจาก มุมมองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

6 2. บูรณาการ การประชุม อบรม สัมมนา
สถานการณ์ จากการขับเคลื่อนเพื่อถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการจากระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการ จัดประชุม อบรม สัมมนา ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างน้อย กรอบแนวทางการบูรณาการ 1. บูรณาการหลายงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางการทำงานที่ชัดเจน 3. มีการส่งกลับข้อมูลและผลงาน (feedback) ให้เป็นปัจจุบัน (Realtime)

7 3. ปรับราคากลางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1. ปรับราคากลางสำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด 2. ปรับราคากลางสำหรับหน่วยงานระดับอำเภอ ดังนี้ อัตราค่ากลางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กรณีระดับจังหวัด 1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในสถานที่ราชการ (เน้นใช้ห้องประชุม สสจ.บร.) 1.1 กรณีไม่มีวิทยากร อาหารไม่เกิน 70 บาท อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ไม่เกินมื้อละ 25 บาท รวมไม่เกิน 120 บาทต่อหัวต่อวัน 1.2 กรณีมีวิทยากร อาหารไม่เกิน 80 บาท อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ไม่เกินมื้อละ 25 บาท รวมไม่เกิน 130 บาทต่อหัวต่อวัน 1.3 กรณีเฉพาะอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ 25 บาท

8 อัตราค่ากลางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
2. กรณีจัดที่โรงแรม อาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ไม่เกิน 300 บาท กรณีระดับอำเภอ ให้ปรับตามความเหมาะสมและสถานการณ์การเงินของอำเภอ โดยให้คณะกรรมการ CFO ระดับอำเภอ เป็นผู้พิจารณา

9 อัตราค่ากลางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
3 ระดับจังหวัดให้งดการจัด OD และปรับเป็นการประชุมนอกเขตจังหวัด ภาคเหนือไม่เกินจังหวัดพิษณุโลก ภาคใต้ไม่เกิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลางและอีสานได้ทุกจังหวัด โดยให้เบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ จากโครงการระดับจังหวัด ส่วนค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด ส่วนระดับอำเภอ กรณี OD ไม่เกิน 5000 บาท/คน 4. ค่าวัสดุอบรม/ประชุม/สัมมนา ไม่เกิน 30 บาทต่อคน 5. ค่าน้ำมัน เขียนรวมในโครงการ ไม่เกิน 600 บาทต่อครั้ง กรณีส่วนเกินเบิกกองกลาง (เฉพาะระดับจังหวัด)

10 อัตราค่ากลางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
6. ค่าเงินรางวัล 6.1 ระดับจังหวัด กรณีรายบุคคล รางวัลที่ 1 สามพัน รางวัล ที่ 2 สองพัน และรางวัลที่ 3 หนึ่งพัน 6.2 ระดับจังหวัด กรณีรายเครือข่าย รางวัลที่ 1 ห้าพัน รางวัลที่ 2 สามพัน รางวัลที่ 3 สองพัน 6.3 ระดับจังหวัด กรณีเป็นพวงบริการ รางวัลที่ 1 หนึ่งหมื่นบาท รางวัลที่ 2 เจ็ดพันบาท รางวัลที่ 3 ห้าพันบาท 6.4 ระดับเขต/ประเทศ รางวัลที่ 1 ห้าพัน รางวัลที่ 2 สามพัน รางวัลที่ 3 สองพัน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google