งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2558
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2558 นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2 High Performance Organization ระดับองค์กร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามพันธกิจ การเรียนรู้และนวัตกรรม คุณภาพการให้บริการ

3 Excellence Service

4 Concept ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์กร
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน(Sustainable Management) ความมคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) Excellence Service การใช้เทคโนโลยี(Technology) การสร้างนวัตกรรมการทำงาน (Innovative)

5 กรมการพัฒนาชุมชนก้าวสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง HPO
มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ เรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ มีนวัตกรรมการให้บริการที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการกระบวนการ

6 ตัวอย่างธุรกิจการให้บริการ
อื่นๆ ได้แก่ • ศูนย์ซ่อม IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ • โรงพยาบาล • ธนาคาร • มหาวิทยาลัย • สถานีโทรทัศน์ • Big C ตัวอย่างธุรกิจการให้บริการ สายการบิน โรงแรม ไปรษณีย์ โรงพยาบาล Tesco Lotus 7/11

7 เส้นทางการสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศ
เส้นทางสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศ SEA MODEL : Service Excellence Agreed 1 การจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Database Management) 2 การออกแบบบริการ (Service Design) 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ (Service Operation) 4 การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling) 5 การปรับปรุงมาตรฐานบริการ (Service Improvement) เส้นทางการสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศ SEA Model เป็นเส้นทางที่องค์กรใช้ในการสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศ โดยในการสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศนี้เปรียบเสมือนการเดินทางบนถนน เราต้องผ่านหลักไมล์ทั้ง 5 หลักนี้ทีละหลัก เริ่มตั้งแต่ หลักที่ 1 ไปจนถึงหลักที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย

8 การบริการกับความคาดหวังของผู้รับบริการ
เกินความคาดหวัง ประทับใจ การให้บริการ เป็นไปตามความคาดหวัง พึงพอใจ ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผิดหวัง ใครลูกค้า/ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้าคืออะไร บริการที่เราให้คืออะไร

9

10

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google