งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ILO 1980 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF RADIOGRAPHS OF THE PNEUMOCONIOSES Ponglada Subhannachart, M.D. Chest Disease Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ILO 1980 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF RADIOGRAPHS OF THE PNEUMOCONIOSES Ponglada Subhannachart, M.D. Chest Disease Institute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ILO 1980 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF RADIOGRAPHS OF THE PNEUMOCONIOSES Ponglada Subhannachart, M.D. Chest Disease Institute

2 Organic dust - natural - synthetic Inorganic dust เช่น silica, asbestos, iron, barium, titanium, beryllium, tin, talc, aluminum Gas, Fume สาเหตุของ occupational lung disease

3 Inhaled dust   Lung fibrosis not include gas, fume, organic dust Pneumoconioses

4 Disease produced CXR Pattern resemble pneumoconioses 1. Widespread nodular pattern - miliary TB- fungal infection - metastasis - sarcoidosis - histiocytosis X- bronchiolo-alveolar CA - extrinsic allergic alveolitis- bronchiolitis - amyloidosis- rheumatoid lung - alveolar microlithiasis etc.

5 Disease produced CXR Pattern resemble pneumoconioses 2. Widespread irregular pattern - Chronic bronchitis- interstitial pulmonary edema - interstitial pulmonary fibrosis- lymphangitic carcinomatosis - unusual pneumonia- sarcoidosis - sensitivity pneumonitis- tuberculosis - bronchiolo-alveolar CA- rheumatoid lung - collagen disease- lymphangioleiomyomatosis

6 Disease produced CXR Pattern resemble pneumoconioses 3. Pleural change Pleural thickening Pleural calcification Pleural thickening Pleural calcification - post traumatic, old infection - post traumatic, old infection - pleural metastasis - pleural metastasis - CA(pancoast tumor) - hyperparathyroidism - mesothelioma - histoplasmosis - collagen disease - parasitic disease - sarcoidosis

7 Local fibroproductive Tuberculosis

8 Miliary Tuberculosis

9 Pneumoconiosis

10 ILO CLASSIFICATION ILO (International labour office) since 1950 develop for surveillance purpose of airborne dust exposure now use ‘ classification 1980 ’ with 22 standard films copying by American college of radiology to the another

11 Cover all types of pneumoconioses does not define pathological entities does not define working capacity does not use in compensation purpose ILO CLASSIFICATION

12 INTERNATIONAL USE FOR - epidemological research - surveillance of those industry occupations - for clinical purpose - for international comparability of pneumoconiosis statistics ILO CLASSIFICATION

13 USES OF CLASSIFICATION CLASSIFICATION BASED ON - set of standard radiographs - a written text - a set of notes

14 USES OF CLASSIFICATION NO PATHOGNOMONIC FEATURES OF DUST EXPOSURE - classify any parenchymal or pleural appearance consistent with pneumoconiosis - do no classify any appearance which are definitely not pneumoconiosis

15 PARENCHYMAL ABNORMALITIES SMALL OPACITIES - shape - round : p, q, r - irregular : s, t, u - perfusion ( 12 level : 0/- ถึง 3/+ ) - extent ( ข้างละ 3 zones ) LARGE OPACITIES :O, A, B, C

16

17 PLEURAL ABNORMALITIES THICKENING - diaphragm : yes / no - costophrenic angle : yes / no - chest wall : circumscribed (plaque) / diffuse - profile : width,extent - face on : extent

18 PLEURAL ABNORMALITIES (ll) CALCIFICATION - diaphragm : extent - wall : extent - other sites : extent

19

20 0THER ABNORMALITIES SYMBOLS : 0 : ax, bu, ca, cn, co, cp, cv, di, ef, em, es, fr, hi, ho, id, ih, kl, pi, px, rp, tb : OD OTHER COMMENT

21

22

23

24

25 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านฟิล์ม คุณภาพของฟิล์ม - X-ray machine - Film - Technique :- การ ถ่ายภาพ, การล้างฟิล์ม

26 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านฟิล์ม อุปกรณ์การอ่าน ฟิล์ม - view box - distance - light - time

27 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านฟิล์ม ตัวผู้อ่าน - variation in reader

28 ปัญหาที่พบ สำหรับผู้อ่านฟิล์ม - ฟิล์มไม่ได้คุณภาพ : ดำ ขาว ไหว - ขาดความรู้ ความ ชำนาญ - เสี่ยงต่อการเป็นพยาน ทางกฎหมาย ระบบการขึ้นทะเบียน ติดตามกลุ่มผู้ สงสัยเป็นโรค และ กลุ่ม เสี่ยง ผลการวินิจฉัยไม่ตรงกัน

29 ข้อเสนอแนะ ควรมีการอบรมรังสีแพทย์ ด้านการอ่านฟิล์ม ILO ควรมีการอบรมนักรังสีในพื้นที่ ด้านการ ควบคุมคุณภาพของ ฟิล์ม ควรมีการให้รังสีแพทย์ที่ผ่านการอบรม ได้รับ การรับรองขึ้นทะเบียน เป็นผู้อ่านฟิล์ม ILO ของประเทศ และมี ข้อกำหนดในการต่ออายุ การวินิจฉัยโรคปอด Pneumoconiosis ควร ผ่านคณะกรรมการ ( อายุรแพทย์โรคปอด + รังสีแพทย์ + แพทย์อา ชีวเวชศาสตร์ ) ระบบการขึ้นทะเบียน ติดตามกลุ่มผู้สงสัยเป็น โรค และ กลุ่มเสี่ยง

30


ดาวน์โหลด ppt ILO 1980 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF RADIOGRAPHS OF THE PNEUMOCONIOSES Ponglada Subhannachart, M.D. Chest Disease Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google