งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อการดูแลต่อเนื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
(care/case management to ward continuing care) วันที่ เมษายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยากรจาก ผศ.ดร.อสา กงตาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความปรารถนาดีจาก งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลคำม่วง

2

3 Review chart ,Doccument
-ปกติ=ส่งเสริม -เสี่ยง=เฝ้าระวัง,คัดกรอง -ป่วย –ทั่วไป,ซับซ้อน -นโยบาย -บุคลากร -อุปกรณ์ -กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ -โรค -วิถีชีวิต,วัฒนธรรม Review chart ,Doccument

4 1.ปริมาณ - ความถี่ ร้อยละ
2.คุณภาพ -K A P -ระดับความร่วมมือ -คุณภาพชีวิต -ADL แรกรับ ฟื้นฟู จำหน่าย 1.พฤติกรรมดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2.มีภาวะแทรกซ้อน>1อย่าง พฤติกรรมต้องปรับ 3.ค่าใช้จ่ายสูง 4.Readmit 5.นอนนาน

5 -องค์กร (นโยบาย,บริหาร) -ผู้ปฏิบัติ (พยาบาล,สหวิชาชีพ) -ชุมชน(อสม,อปท,ผู้นำ) ให้ความรู้ เสริมพลังอำนาจ เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา -แนวคิด -องค์ความรู้ -ทักษะ

6 ปรับปรุงและพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหา(คน ระบบ อุปกรณ์)
-ผู้ป่วย -ครอบครัว -ระบบบริการ -ผู้ให้บริการ -อุปกรณ์ ปรับปรุงและพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหา(คน ระบบ อุปกรณ์) เพื่อเสริมกันและลดความซ้ำซ้อนของบริการ

7 ส่งต่อ การวางแผน จำหน่าย
กำหนด Criteria ก่อนจำหน่าย ดีขึ้น ดูแลตนเองได้บ้าง มีผู้ดูแล นัดหมายติดตาม ส่งต่อ การวางแผน จำหน่าย ติดตามขาดนัด ช่องทางด่วน -ส่งต่อสู่ชุมชน -รับกลับจากชุมชน

8 หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google