งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โภชนาการในประเทศไทย - พ. ศ. 2470 โภชนาการ 1. โภชนาการ & สุขภาพอนามัยของกระทรวง สาธารณสุข 2. การผลิตบุคลากรทางโภชนาการและโภชนาการใน ผู้ป่วยในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โภชนาการในประเทศไทย - พ. ศ. 2470 โภชนาการ 1. โภชนาการ & สุขภาพอนามัยของกระทรวง สาธารณสุข 2. การผลิตบุคลากรทางโภชนาการและโภชนาการใน ผู้ป่วยในโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โภชนาการในประเทศไทย - พ. ศ. 2470 โภชนาการ 1. โภชนาการ & สุขภาพอนามัยของกระทรวง สาธารณสุข 2. การผลิตบุคลากรทางโภชนาการและโภชนาการใน ผู้ป่วยในโรงพยาบาล - ริเริ่มให้ดื่มน้ำนมถั่วเหลือง - พ. ศ. 2480 ส่งเสริมให้รู้จักการกินที่ได้สารอาหาร ครบถ้วน ( โฆษณาเผยแพร่คุณค่าทางอาหารของก๋วยเตี๋ยว & ส่งเสริมการบริโภคถั่วเหลือง ในรูปแบบอื่นๆ ) - พ. ศ. 2485 กองอาหารและยา ( งานโภชนาการ ) - พ. ศ. 2506 กองโภชนาการ

2 2 - พ. ศ. 2501 คณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ ( กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง - มหาดไทย กระทรวงเกษตร และกระทรวง สาธารณสุข ) โดยการส่งเสริมของ UNICEF, FAO/WHO - พ. ศ. 2503 สำรวจภาวะโภชนาการทั่วประเทศ ( ปัญหาโภชนาการ ) แผนพัฒนาอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ( เริ่ม มีชึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติระยะที่ 4 พ. ศ. 2520-2524) 1. ปัญหาโภชนาการ : การขาดพลังงานและโปรตีน โรค โลหิตจาง โรคขาดวิตะมินเอ บี 1 บี 2 โรคคอพอก และโรคนิ่ว 2. เน้นประชากรเป้าหมายชัดเจน ( ทารก เด็กวัยก่อน เรียน และมารดา ) 3. วางแผนปฏิบัติชัดเจนโดยใช้ข่ายงานสาธารณสุขมูล ฐาน ( ชาวบ้านมีส่วนร่วม ) 4. วางองค์กรต่างๆไว้ชัดเจนทุกระดับ

3 3 การบำบัดรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัย โภชนาการดี & อนามัยดี ประสิทธิภาพของ คนดีขึ้น ผลผลิต เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มชุมชนพัฒนา

4 4 Guidline for healthy diet (USA) 1. Fat 30-35 % total calories 2. Vegetable oil (high linoleic acid, 18:2  6 or 18:2, n6), linolenic acid 18:3  3 or 18:3, n3 3. Reduce high cholesterol diet 4. Increase fruit and vegetable 5. Reduce salt (not more than 3-8 g) 6. Reduce sugar 7. Avoid carcinogen containing diet 8. Reduce alcohol consumption

5 5 UK 1750s Scurvy treated by lime juice 1830-1850 Famines, epidemic infections. Rickets treated by cod liver oil or butter 1850-1900 Germ theory of disease. Improved hygiene, declince of infectious disease and childhood mortality; immunization 1899 Unfit, underweight army recruits in Boer War 1900 Urbanization, city slum, poor working class, malnutrition 1905 Search for vitamin and accessory food factors expands 1906 School meals start in the UK 1918 Concept of protective foods: milk, fruit, vegetables 1920 Promotion of milk 1940-1945 Success of British food policies and rationing 1950-1970s Nutritional diseases studied in the colonies, Agricultural research, Food safety, food technology, food labelling, RDAs

6 6 1980s Developing countries adopt Western diets and Western diseases 1990s Salmonella, BSE, E. coli food scares in UK Concern about animal husbandry practices Call for more sustainable agriculture and more accountable food standards. BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy เกิด ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง CJD: Creutzfeldt-Jacob disease เกิดในคน - เกิดจาก prion (unusual protein) ที่เหนี่ยวนำให้ โปรตีนจำพวกเดียวกันเปลี่ยน แปลง tertiary structure 2003- Avian Influenza or Bird Flu. หรือไข้หวัดนก เกิด จากไวรัสชนิด H5N1 Influenza A virus [hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) proteins] ยารักษาคือ Tamiflu (Oseltamivir phosphate)


ดาวน์โหลด ppt 1 โภชนาการในประเทศไทย - พ. ศ. 2470 โภชนาการ 1. โภชนาการ & สุขภาพอนามัยของกระทรวง สาธารณสุข 2. การผลิตบุคลากรทางโภชนาการและโภชนาการใน ผู้ป่วยในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google