งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 556150215
ประวัติส่วนตัว นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส

2 วัน /เดือน/ปีเกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2523 อาชีพ ครูโรงเรียนเอกชน
ข้อมูลทั่วไป ชื่อ นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ชื่อเล่น มด วัน /เดือน/ปีเกิด มกราคม พ.ศ. 2523 อาชีพ ครูโรงเรียนเอกชน สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล / ครูผู้สอน ที่อยู่ 4/1 หมู่ 7 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

3 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ลานกระบือวิทยา พ.ศ.2544 อนุปริญญาสาขาการจัดการทั่วไป ราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2547 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร

4 สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เลขที่ 236 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ โทร สังกัด สช.กำแพงเพชร เขต 1

5 ประวัติการสอน พ.ศ ครูผู้สอนระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ พ.ศ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ พ.ศ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

6 ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ( บภ.) ชั้นที่ 5

7 รางวัลที่ได้รับ ครูผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2549 สังกัดสช.กำแพงเพชร เขต1 บุคลากรดีเด่นประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2549 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

8 ผลงาน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานการงานอาชีพ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานการงานคุณธรรม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคำคม

9 การอบรม/ศึกษาดูงาน การอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูเอกชน
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูเอกชน การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ( ATC) การอบรมการสอนคิดวิเคราะห์

10 ขอบคุณค่ะ ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google