งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สปอตวิทยุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สปอตวิทยุ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สปอตวิทยุ

2 ประเภทสปอต แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หรือกิจกรรมองค์กร เพื่อการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้ข่าวสารความรู้ เพื่อบริการสาธารณะ สปอตโฆษณาเชิงธุรกิจ โฆษณาสินค้าหรือบริการ โฆษณาสถาบัน

3 รูปแบบของสปอตวิทยุ แบบใช้เพลงโฆษณา (jingle) แบบเล่าเรื่องหรือบรรยาย
แบบประกาศ แบบใช้บุคคล แบบรูปแบบละครหรือการสนทนา แบบผสมผสาน

4 หลักการผลิตสปอต บุคคลผู้ส่งสาร ใช้ความแปลก
นำเสนอสารที่สั้นกะทัดรัดชัดเจนเพียงเรื่องเดียว มีการเรียบเรียงสารที่ใช้พูด สร้างจุดจับใจเป็นพิเศษ

5 กระบวนการผลิต กำหนดจุดเด่น หรือจุดขาย เขียนบทสปอต จากแนวคิดขยายเป็นบท
มีความเด่น น่าสนใจ แปลกแตกต่าง จากรายการอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้ฟัง กระตุ้นพฤติกรรมหรือความคิดเพื่อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร ต้องมีเรื่องราวแห่งความคิดสร้างสรรค์ ตัดต่อ บันทึกเสียง

6 รูปแบบ

7 การบ้าน เขียนบทสปอตวิทยุเพื่อโฆษณาน้ำดื่มยูนิเพียว
รูปแบบใดก็ได้ ยกเว้นประกาศ กับใช้บุคคล ความยาวสปอต 30 วินาที ส่งท้ายชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt สปอตวิทยุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google