งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ปัญหาเกี่ยวกับ สพอ.  ปัญหาเกี่ยวกับ อช.  ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ปัญหาเกี่ยวกับ สพอ.  ปัญหาเกี่ยวกับ อช.  ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ปัญหาเกี่ยวกับ สพอ.  ปัญหาเกี่ยวกับ อช.  ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษา

2  การจัดหลักสูตร - วิชาการมากไป ปฏิบัติน้อยไป - ไม่ควรให้ฝึกแพ่ง - ควรจัดลำดับการฝึกอบรม - ปฐมนิเทศ บรรยายทั่วไป 1 เดือน - ลงฝึกปฏิบัติจริง ส. อาญา 1 เดือน - ขึ้นมาเรียนวิชาการ ( การตรวจสำนวนสั่งคดี ร่าฟ้อง ว่าความ ) 1 เดือน - การจัดหลักสูตรควรให้ อช. เป็น Center แต่ให้ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร

3  การจัดลง ส. อาญา ควรมีการสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับ ปริมาณคดี จำนวนอาจารย์ที่ ปรึกษา ควรอยู่ในอัตรา 2 : 1 ( อช.2 : อจ.1)  ก่อนออกต่างจังหวัด ควรเรียก อช. มา ทบทวนการดำเนินคดีอาญา  สพอ. เอาใจ อช. มากไป  ควรให้ อช. ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

4  อช. ไม่ชอบเรียนวิชาการ ชอบฝึกปฏิบัติ มากกว่า  ปัญหาการรับรู้ของ อช. ไม่เท่ากัน บางคน มาจากทนายความ บางคนไม่เคยทำงาน  อช. ไม่กระตือรืนร้น ไม่สนใจการอบรมการ ฝึกปฏิบัติเท่าที่ควร  อช. มีปัญหาส่วนตัวมาก เช่น ที่อยู่ เงินเดือน  ขาดวินัยการเคารพผู้ใหญ่ การแต่งกาย การมาปฏิบัติงานตามเวลา  ปัญหาด้านบุคลิกภาพ วางตัวไม่ เหมาะสม

5  มีรูปแบบการสอบไม่เหมือนกัน การสั่งสำนวน  มีความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ไม่เท่านกัน บางคนสอนมาก บางคนปล่อยให้ทำเอง ควร สอนแบบตัวต่อตัว ไม่ใช่ Learning by doing / จิตสำนึกในการสอนงาน  ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี

6  สพอ. ต้องปรับปรุงในข้อต่อไปนี้ 1. จัดหลักสูตรโดยให้ อัยการผู้ช่วย เป็น ศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นให้ได้พนักงานอัยการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และ มีจริยธรรมคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 2. ลดวิชาการ 3. เพิ่มการปฏิบัติ 4. เน้นระเบียบวินัย บุคลิกภาพ 5. เน้นจริยธรรม คุณธรรม มีความรักองค์กร 6. ประเมินผลการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและ ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อที่จะได้พนักงานอัยการที่มี ความรู้ความสามารถ

7 7. พิจารณาคัดเลือกติวเตอร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสำนึกในการสอน 8. ส่ง อช. ลงกองฝึกปฏิบัติ ให้เหมาะสม กับปริมาณงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ดูสำนักงานที่เหมาะสม อาญา / อาญา กรุงเทพใต้ / อาญาธนบุรี / มีนบุรี / พระโขนง / ตลิ่งชัน

8 จากการจัดการความรู้ของกลุ่ม Cop 7 โดยผสมผสาน ระหว่าง Tacit และ Explicit knowledge ได้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร อช. รุ่น 45 ดังนี้ จัดปรับปรุงหลักสูตรอัยการผู้ช่วย เน้นเนื้อหาสาระที่จำเป็นต้องรู้ และสามารถ นำไปใช้ได้จริง โดยจะเน้นหลักสูตรภาค วิชาการที่สั้นและกระชับ เน้นภาคการ ปฏิบัติงานให้มากขึ้น ในหมวดพัฒนาตนเอง - เน้นเรื่อง บุคลิกภาพ ระเบียบวินัย จริยธรรมและคุณธรรม - การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบ เครือข่ายกับหน่วยงานอื่น - การอยู่ร่วมกับคนต่างรุ่นกับคนในองค์กร - หาวิชาที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่ จำเป็นต้องเรียนรู้

9  โดยมุ่งให้อัยการผู้ช่วย เป็น Smart assistant public prosecutor

10  S = Service mind มีจิตบริการ  M = Morality คุณธรรมจริยธรรม  A = Attitude มีทัศนคติที่ดี  R = Responsibility มีความรับผิดชอบ  T = Talent มีความเฉลียวฉลาด


ดาวน์โหลด ppt  ปัญหาเกี่ยวกับ สพอ.  ปัญหาเกี่ยวกับ อช.  ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google