งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรขาคณิตสำหรับครูคณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรขาคณิตสำหรับครูคณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรขาคณิตสำหรับครูคณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher

2 รายละเอียด รหัส/ชื่อวิชา MED 2402 เรขาคณิตสําหรับครูคณิตศาสตร์
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) ผู้สอน อ.ปุณยพล จันทร์ฝอย

3 คำอธิบายรายวิชา หลักการ โครงสร้างเรขาคณิตของยูคลิด และการพัฒนาไปสู่ เรขาคณิตแบบยูคลิด ระบบสัจพจน์ นิยาม การพิสูจน์ ทฤษฎีบท ต่างๆ และการให้เหตุผล การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หรือเครื่องช่วย ต่างๆ เกี่ยวกับเรขาคณิตเบื้องต้น สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเรขาคณิตเบื้องต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน และวิธีการเข้าสู่เนื้อหาวิชา

4 จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตในระบบยูคลิด และทฤษฎีบททางเรขาคณิตในระบบยูคลิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิสูจน์ และให้เหตุผลทฤษฎีและปัญหาทาง เรขาคณิตได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หรือเครื่องช่วยต่างๆ ตรวจสอบทฤษฎีและปัญหาทางเรขาคณิตได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างเหมาะสม

5 รูปแบบการเรียน describe, inquiry base, project base 17 สัปดาห์
ขาดเรียนตัดครั้งละ 1 คะแนน มาสายตัดครั้งละ 0.5 คะแนน ขาดเรียนมากกว่า 4 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ

6 การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10% ภาระงาน 30%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ % ภาระงาน % สอบเก็บคะแนน % เก็บคะแนนครั้งที่ % เก็บคะแนนครั้งที่ % ปลายภาค % *** ไม่มีการสอบแก้ตัว

7

8 Euclid of Alexandria

9 บทนำ Born: c. 365 BC Birthplace: Alexandria, Egypt Died: c. 275 BC Location of death: Alexandria, Egypt Cause of death: unspecified Occupation: Mathematician, Educator Nationality: Ancient Greece Executive summary: Father of geometry

10 Euclid’s Elements Book 1: รูปสามเหลี่ยม เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน พื้นที่ของรูปเหลี่ยม ต่างๆ และทฤษฏีบทพีทากอรัส Book 2: การแปลงพื้นที่ พีชคณิตเชิงเรขาคณิต Book 3: วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส Book 4: รูปหลายเหลี่ยม และวงกลม การสร้างรูปหลายเหลี่ยมปกติ Book 5: สัดส่วน Book 6: การนำสัดส่วนมาประยุกต์ใช้ Book 7: ทฤษฏีจำนวน

11 Euclid’s Elements Book 8: สัดส่วนที่ต่อเนื่องกัน


ดาวน์โหลด ppt เรขาคณิตสำหรับครูคณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google