งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงานdhs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงานdhs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงานdhs
Service line subacute care และ long term care ในคนพิการ/สูงอายุ หนังสือบทเรียนการดูแลคนพิการสู่อำเภอสุขภาวะ(อ.ลือชัย) หนังสือสรุปบทเรียน odop และ ตัวอย่าง best practice หนังสือสรุปบทเรียนการบริหารจัดการ dhs ในระดับเขต/จังหวัด แนวทางชื่นชมและเชิดชู dhs (สรพ.) การจัดทำสื่อและนำเสนอเผยแพร่ dhs ให้กับสาธารณชน(สสส.) การจัดงานมหกรรม dhs 20 ธันวาคม 2556

2 ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินการ 2556 ในภาพรวม
วางทิศทาง dhs ร่วมกัน(สธ,สปสช,สรพ,สสส,สพช,มสช,) กำหนดแผน dhs การดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557 มี steering team ให้การแนะนำและกำกับทิศ dhs มี body dhs(กลุ่มงานในสบรส.) ในการติดตามและประสานงาน แต่งตั้งคณะทำงาน dhs ระดับเขต

3 แนวทางและบทบาทการดำเนินงาน ของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน และบูรณาการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ DHS ของกระทรวงสาธารณสุข : องค์ประกอบภาคีเครือข่ายจากภาคส่วน พัฒนาศักยภาพสถานบริการเครือข่าย 12 เขตสุขภาพให้มีมาตรฐานไร้รอยต่อ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan กำหนดให้ DHS เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศ ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพโดยมีกลไก District Health team ที่เข้มแข็ง กำหนดนโยบาย ทิศทางและควบคุมกำกับ และกลไกสนับสนุนเขตสุขภาพ

4

5 District Health System : DHS
“ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการ” SP&DHS VISION ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ 1.หัวใจและหลอดเลือด 2.มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. ทารกแรกเกิด 5. จิตเวช 6. ตาและไต 7. 5 สาขาหลัก 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 10. NCD District Health System : DHS Unity District Health Team Resource Sharing Essential Care Appreciation & Quality Partnerships เป้าหมายระบบสุขภาพอำเภอ - สถานะสุขภาพ - Self Care - ทีมสุขภาพอำเภอเข้มแข็ง

6 ผลลัพธ์ที่ต้องการปื 2557 ทีมดำเนินการ ขยายพื้นที่ในเชิงปริมาณร้อยละ 50
เตรียมทีม “Appreciation” ระดับจังหวัด เขต Implement “Appreciation” ร้อยละ 30 (อำเภอเป้าหมายเดิม 255) มหกรรม DHS 20 ธค 2556 (ครบรอบ 1 ปี หลังประกาศนโยบาย)

7 Team for appreciation Integrated Team (Health and non health)
Mapping (Human resource from all related sector) Structure :HA(สรพ.) center :DHSA & PCA(สพช.) area

8 ผลลัพธ์ที่ต้องการปี 2557 สำหรับระดับเขต
มีทีม dhs ระดับเขตโดยกรรมการมาจากทุกจังหวัดและทุกภาคส่วน(+46) ทีม dhsเขต เป็น facillitator ,modurator และจัดขบวนการ KM สำหรับระดับจังหวัด มีทีม dhs ระดับจังหวัด(ยุทธศาสตร์+พัฒนาบุคลากร+ภาคประชาชน+255) ทีม dhs จังหวัด เป็น manager,facillitator และ regulator

9 INN = I = Individual N = Nodes N = Network I = อำเภอ = worker
N = จังหวัด = manager N = เขต = facillitator,modurater,supporter

10 ROADMAP vision ระยะที่ 3 ( 2559 ) ระยะที่ 2 ( 2558 ) ระยะที่ 1 ( 2557)
เกิดองค์กรการพัฒนาการรับรองคุณภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเข้าร่วมกระบวนการเชิดชู 70 % ของอำเภอทั้งประเทศ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอผ่านการเชิดชู 60 แห่ง ระยะที่ 2 ( 2558 ) มหกรรม DHSA เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเข้าร่วมกระบวนการเชิดชู 50 % ของอำเภอทั้งประเทศ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอผ่านการเชิดชู 36 แห่ง ระยะที่ 1 ( 2557) Model DHSA development เกิดศูนย์ประสานงานการพัฒนาการเชิดชูและติดตามความก้าวหน้าคุณภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเข้าร่วมกระบวนการเชิดชู 30 % ของอำเภอทั้งประเทศ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอผ่านการเชิดชู 12 แห่ง

11 สรุปการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) โดย สปสช. แผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ,สปสช.

12 Action Plan ปี 57 ออกแบบกาจัดสรรงบเพื่อเสริมความเข้มแข็ง DHS management งบตามคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) = 32 บ./ปชก. งบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ PP = 20 บ./ปช.ทุกสิทธิ สนับสนุนงบเพื่อพัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิ และเชื่อมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ใช้พื้นที่เป้าหมาย DHS รุ่น 1 (255 แห่ง) เป็นพื้นที่เป้าหมายในการบูรณาการ พัฒนาระบบบริการPC และระบบสุขภาพชุมชน ได้แก่ Long Term Care ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ / อนามัยโรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนางานสุขภาพจิต ฟื้นฟูผู้พิการ / งานกายภาพบำบัดในชุมชน ฯลฯ

13 Action Plan ปี 57 (ต่อ) 4. สนับสนุนให้แกนนำ DHS เป็นทีมในการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพบริการ(QOF) ระดับพื้นที่ 5. ร่วมกับองค์กร ส. พัฒนาระบบคุณภาพบริการปฐมภูมิ DHS Appreciation PCA

14

15


ดาวน์โหลด ppt ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงานdhs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google