งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสุขภาพ : กลุ่มเด็กวัยเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสุขภาพ : กลุ่มเด็กวัยเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสุขภาพ : กลุ่มเด็กวัยเรียน

2 ๑. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
สถานการณ์ / สภาพปัญหา จากผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุงมีเด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ๕.๓๔ , ๖.๒๓ ,๗.๙๔ และ ๙.๓๔ ตามลำดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

3 ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน

4 มาตรการดำเนินงาน ได้มีการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
๑.๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนไม่อ้วน ไอคิวดี เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ๑.๒) โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ โรงเรียน ๑.๓) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดพัทลุง ๑.๔) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอป่าพะยอม และอำเภอปากพะยูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

5 ๒. การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) จากการจมน้ำ
สถานการณ์ / สภาพปัญหา จากสถิติ จังหวัดพัทลุงมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เท่ากับ ๔.๙๐ , ๖.๑๐ และ ๑๓.๑๒ ต่อประชากรเด็กแสนคน ตามลำดับ ในปี ๒๕๕๘ ยังไม่มีรายงานเด็กจมน้ำ จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีเพิ่มสูงขึ้น

6 มาตรการดำเนินงาน มีการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ(ครู ก) ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสุขภาพ : กลุ่มเด็กวัยเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google