งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ เตอเตอ เตาเตา ตืตื อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ เตอเตอ เตาเตา ตืตื อ่านสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐

3 เตอเตอ เตาเตา ตืตื อ่านสระ

4 อ่านพยัญชนะ กจดตบป อ ข ฉถสห ช น พ ฟม ร ล ว ย ง ท ญค

5 อ่านสะกดคำและแจกรูป คือมือลืออื อ ถื อ หื อ เร อ เจ อ เอ อ เขาเขา เสาเสา เหาเหา เกาเกา เดาเดา เต า เอาเอา เมาเมา เร า

6 อ่านเป็นคำ คะคือมือลือถือเจ อ เอ อ เกาเกา เตาเตา เราเรา เขาเขา ตั ว บั ว วั ว หั ว เราเรา สะ ดือ ถือ มา วัว ดี มี มื อ สี เท า

7 เมายาไปเจอ เออออ ใบยอพอใจใบบัว หัวเสา เราไปเจออะไร เราไปเจอลูกวัว เราเอาอะไรมาให้

8 เราเอาบัวมาให้ เราถืออะไรในมือ เราถือมะละกอในมือ

9 เครื่องหมายวรรณยุกต์ ต้ต้ ต๋ต๋ ต่ต่ ต๊ต๊

10 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลาง กาก่า ก้า ก๊าก๋า บาบ่า บ้า บ๊ า บ๋า กีกี่ กี้ กี๊ กี๋ อีอี่ อี้ อี๊อี๋

11 กูกู่ กู้ กู๊ กู๋ กำก่ำ ก้ำ ก๊ำ ก๋ำ ตูตู่ ตู้ ตู๊ ตู๋ จำจ่ำ จ้ำ จ๊ำ จ๋ำ

12 ไกไก่ ไก้ ไก๊ไก๋ กัวกั่ว กั้ว กั๊ ว กั๋ ว ไดได่ ได้ ไ ด๊ ได๋ ตัวตั่ว ตั้ว ตั๊วตั๋ว

13 เกาเก่า เก้า เ ก๊ า เก๋า เปาเป่า เป้า เป๊ า เ ป๋ า

14 อ่านเป็นคำ ปาป่าป้าป๋าไตไต๋ จ่าจ้าจ๋ากูกู่กู้ ตูตู่ตู้เกาเก่า เก้า เตาเต่าเต้าเกเก๊ เก๋

15 ไก๋เป้เป๋ตัวตั๋ว เป่าเป้าปีปี่ตีตี่ จำจ้ำตำต่ำปู ปู่ ใบใบ้ไอไอ้ดื้อ เจ้า ไก่

16 เก้าอี้เจ้าเก่าเก้าตัว ปีเก่า ตู่เอาไก่ป่าปาเป้า ใต้ตู้ ใบบัวไฟจ้าป้าจ๋า บ้าใบ้ ตัวเจ้ามีเตาเต่านา ตีตั๋ว

17 ปู่พาเราไปดูปูนา ตาตั้วไปตีตั๋วรถไฟ เขามีเก้าอี้เก่าเก้าตัว ป้าจ๋าในป่ามีจำปา

18 ทำมาหากิน แม่ไก่พาลูกไก่ออกเที่ยวไปที่ในนา ไก่มีขาสองขาพาลูกหากินโตไว เรามีสองมือดีสองขามีเราพอใจ ทำมาหากินได้ดูแม่ไก่ที่ในนา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ บทที่ ๑๐ เตอเตอ เตาเตา ตืตื อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google