งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนโดยแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม อาจารย์พัชรินทร์ ศรีชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนโดยแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม อาจารย์พัชรินทร์ ศรีชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนโดยแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม อาจารย์พัชรินทร์ ศรีชาติ

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา  ผู้เรียน ไม่มีพื้นฐานการเรียนพิมพ์ดีด และการพิมพ์งานผลิตมาก่อน เช่นการ พิมพ์จดหมายชนิดต่างๆ ด้วย คอมพิวเตอร์มาก่อน ทำให้เกิดปัญหาใน ด้านวิเคราะห์โจทย์ของจดหมายและ หลักการพิมพ์จดหมายที่ถูกต้องได้  ลักษณะของผู้เรียนมีความแตกต่าง คือมี ทั้ง เก่ง ปานกลางและอ่อน อีกทั้งวุฒิ ภาวะทางสมองของแต่ละคน  กระบวนการเรียนรู้โดยเทคนิคเพื่อนช่วย เพื่อน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงานเรื่องการ ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานผลิต  ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงได้นำกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มา พัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ งานผลิต โดย การใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน ของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม

4 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง รายชื่อนักเรียนการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบราชการ ที่ ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ลำ ดับ ชื่อ – สกุลคะแนนก่อนใช้ เทคนิค (10 คะแนน ) คะแนนที่ไม่ ผ่าน เกณฑ์ 1 นายฉัตรมงคล ศร สุวรรณธารา 3-2 2 นายพิพัฒน์ สติใหม่ 0-10 3 นางสาวเสาวลักษณ์ บุย เพ๊ชร 4 4 นางสาวสมจิตร สุวรรณ 3-2 5 นางสาวนภาวดี ถุง แก้ว 3-2 6 นางสาวพิชาพร สมใจ 4 7 นางสาวธนารีย์ ตั้ง วัฒธนากุล 3-2 8 นางสาวณิชาพร วิลา พร 4 รวม 24-11 คะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 3.031.37

5 รายชื่อนักเรียนการพิมพ์จดหมาย ธุรกิจ ที่ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 หลังการใช้ เทคนิค ลำดั บ ชื่อ – สกุลคะแนนก่อน ใช้เทคนิค (10 คะแนน ) คะแนนหลัง ใช้เทคนิค (10 คะแนน การ เปลี่ยน แปลง คะแนน ของ ความก้าว หน้า 1 นายฉัตรมงคล ศร สุวรรณธารา 35 เพิ่มขึ้น +2 2 นายพิพัฒน์ สติ ใหม่ 04 เพิ่มขึ้น +4 3 นางสาวเสาวลักษณ์ บุย เพ๊ชร 48 เพิ่มขึ้น +4 4 นางสาวสมจิตร สุวรรณ 34 เพิ่มขึ้น +1 5 นางสาวนภาวดี ถุง แก้ว 36 เพิ่มข้น +3 6 นางสาวพิชาพร สมใจ 46 เพิ่มขึ้น +2 7 นางสาวธนารีย์ ตั้ง วัฒธนากุล 43 ลดลง 8 นางสาวณิชาพร วิลา พร 45 เพิ่มขึ้น +1 รวม 2441 เพิ่มขึ้น +16 คะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 3.035.13 เพิ่มขึ้น 2.10

6 สรุปผลการวิจัย  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนโดยแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน วิชาเครื่องใช้ สำนักงาน เรื่อง การใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์พิมพ์งานผลิต มี คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลัง ใช้เทคนิคมี ความแตกต่างกัน พบว่าผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 2.01 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน การทำวิจัยครั้งนี้

7 รูปภาพประกอบ

8 ขอบคุณค่ะ นางพัชรินทร์ ศรี ชาติ ผู้ทำวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนโดยแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม อาจารย์พัชรินทร์ ศรีชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google