งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววิรากร ใจเอื้อย ตอนที่ 6 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววิรากร ใจเอื้อย ตอนที่ 6 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ตอนที่ 6 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. บอกส่วนประกอบของ ตาราง สร้างตาราง และลบส่วนต่าง ๆ ของตารางได้

3 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จุดประสงค์การ เรียนรู้ 2. ปรับความกว้าง ความสูง ของตาราง ได้ 3. แทรกแถว คอลัมน์ และป้อนข้อความ ต่างๆ ได้ 2. ปรับความกว้าง ความสูง ของตาราง ได้ 3. แทรกแถว คอลัมน์ และป้อนข้อความ ต่างๆ ได้

4 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จุดประสงค์การ เรียนรู้ 4. ผสานเซลส์ และวาง ข้อความเป็นแนวตั้ง และแนวนอนได้ 5. ใส่สีพื้นและสีเส้น ของตารางได้ 4. ผสานเซลส์ และวาง ข้อความเป็นแนวตั้ง และแนวนอนได้ 5. ใส่สีพื้นและสีเส้น ของตารางได้

5 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ตาราง

6 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ตาราง แถว (Row)

7 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ตาราง คอลัมน์ (Column)

8 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ตาราง เซลล์ (Cell)

9 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การสร้างตาราง การแทรกตาราง การใส่ข้อความใน ตาราง

10 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การตกแต่งตารางและ ข้อมูล การสร้างตาราง ( ต่อ ) การจัดเรียงข้อมูลใน ตาราง คำนวณผลรวมใน ตาราง

11 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกราฟ

12 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กราฟ กราฟ เป็นอีกวิธีที่ใช้ ในการแสดงข้อมูลตัว เลขที่ใช้สื่อความหมาย ได้ชัดเจน โดยเฉพาะ การเปรียบเทียบข้อมูล

13 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ประเภทของกราฟ

14 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การสร้างกราฟ แก้ไขข้อมูลภายใน กราฟ ปรับขนาดแผนภูมิ

15 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เปลี่ยนรูปแบบ ตัวอักษรในกราฟ การสร้างกราฟ ( ต่อ ) เปลี่ยนรูปแบบของ กราฟ

16 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ แผนผัง องค์กร

17 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ แผนผังองค์กร แผนผังองค์กร เป็น แผนภาพที่ใช้แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง แผนกหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ในสถานที่ทำงาน หรือองค์กร

18 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การสร้างแผนผัง องค์การ การสร้างแผนผัง องค์กร เพิ่มแขนงในแผนผัง เปลี่ยนลักษณะ แผนผัง

19 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เปลี่ยนสีแผนผัง การสร้างแผนผัง องค์กร ( ต่อ )

20 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เข้า โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt นางสาววิรากร ใจเอื้อย ตอนที่ 6 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google