งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น แบบฝึกหัดชุด 2.2

3 ผลลัพธ์ทั้งหมดมี 4 แบบ คือ
ข้อ 1 จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มต่อไปนี้ 1.1) สำรวจเพศของบุตรในครอบครัว ที่มีบุตรสองคน เฉลย ผลลัพธ์ทั้งหมดมี 4 แบบ คือ (ช,ช), (ช,ญ), (ญ,ช) และ (ญ,ญ)

4 จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 6 แบบ คือ
1.2) หยิบขนม 2 ถุง พร้อมกัน จาก ตะกร้าที่มีขนม 4 ถุง คือ เต้าส่วน, บัวลอย, ถั่วดำ และกล้วยบวชชี เฉลย จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 6 แบบ คือ (บัวลอย,ถั่วดำ), (บัวลอย, กล้วยบวชชี), (เต้าส่วน, บัวลอย), (เต้าส่วน, ถั่วดำ), (เต้าส่วน, กล้วยบวชชี) และ (ถั่วดำ, กล้วยบวชชี)

5 1.3) จัดคู่แข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์
เอเชีย ซึ่งจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อมีทีมส่งเข้าแข่งขัน 5 ทีม คือ ทีมไทย พม่า ลาว บรูไน และมาเลเซีย

6 จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 10 แบบ คือ
เฉลย จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 10 แบบ คือ (ท,พ), (ท,ล), (ท,บ), (ท,ม), (พ,ล), (พ,บ), (พ,ม), (ล,บ), (ล,ม) และ (บ,ม) (นักเรียนลองเขียนแสดงด้วยแผนภาพต้นไม้ดู)

7 จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ
จะเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง และเขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ ข้อ 2

8 ออกก้อย 1 ครั้ง ออกหัวน้อยกว่าออกก้อย ออกก้อยมากกว่า 2 ครั้ง ออกหัวและออกก้อยจำนวนครั้ง เท่ากัน

9 ให้ H แทนเหตุการณ์ที่ออกหัว
T แทนเหตุการณ์ที่ออกก้อย ผลลัพธ์ที่ อาจจะเกิดจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง เฉลย

10 H T HHH T H HHT H HTH HTT THH THT T TTH TTT ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 รวมทั้ง 3 ครั้ง H T HHH T H HHT H HTH HTT THH THT T TTH TTT

11 HHH , HHT , HTH , HTT , THH , THT , TTH และ TTT
จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 3 ครั้ง มี 8 แบบ คือ HHH , HHT , HTH , HTT , THH , THT , TTH และ TTT

12 HHT , HTH , และ THH HTT , THT , TTH และ TTT
1) เหตุการณ์ที่จะออกก้อย 1 ครั้ง มีผลลัพธ์ 3 แบบ คือ HHT , HTH , และ THH 2) เหตุการณ์ที่จะออกหัวน้อยกว่า ออกก้อย มีผลลัพธ์ 4 แบบ คือ HTT , THT , TTH และ TTT

13 TTT ไม่มี 3) เหตุการณ์ที่จะออกก้อย มากกว่า 2 ครั้งมี 1 แบบ คือ
3) เหตุการณ์ที่จะออกก้อย มากกว่า 2 ครั้งมี แบบ คือ TTT 4) เหตุการณ์ที่จะออกหัวและ ออกก้อย จำนวนครั้งเท่ากัน ไม่มี

14 จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ
จะเกิดขึ้นจากการหมุนแป้น 2 แป้น พร้อมกัน (ดังรูป) และเขียนผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ 3.1) ผลบวกเป็นจำนวนลบ 3.2) ผลบวกเป็น 8 3.3) ผลบวกเป็น 1 ข้อ 3

15 ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการหมุนแป้น
เฉลย -1 +2 -4 +5 -3 +6 1 2 ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการหมุนแป้น

16 -4 +6 +5 (-3 , -4) (-3 , +6) -3 (-3 , +5) (+2 , -4) (+2 , +6) +2
แป้นที่ 1 -4 +6 +5 แป้นที่ 2 ทั้ง 2 แป้นรวมกัน (-3 , -4) (-3 , +6) -3 (-3 , +5) (+2 , -4) (+2 , +6) +2 (+2 , +5) (-1 , -4) (-1 , +6) -1 (-1 , +5)

17 จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
มี 8 แบบ คือ (-3, -4), (-3, +6), (-3, +5), (+2, -4), (+2, +6), (+2, +5), (-1, -4), (-1,+6) และ (-1, +5) ตอบ

18 3.1) เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็นจำนวนลบ
มี 3 แบบ คือ (-3,-4), (+2, -4), และ (-1, -4) 3.2) เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็น 8 มี 1 แบบ คือ (+2, +6)

19 3.3) เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็น 1
ไม่มี

20 ข้อ 4 แก้วสุ่มหยิบลูกอม 2 เม็ด แจกเพื่อน จากกล่องที่บรรจุลูกอม 4 เม็ด มีรสต่าง ๆ กัน คือ รสนม, รสส้ม, รสองุ่น และรสสละ จงหาว่า เพื่อนจะได้รับลูกอม รสใดได้บ้าง

21 เพื่อนจะได้รับลูกอม (นม,ส้ม), (นม,องุ่น), (นม, สละ), (ส้ม, องุ่น), (ส้ม, สละ) และ (องุ่น, สละ) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แบบนี้ เฉลย


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google