งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก

2 ธรณีแปรสัณฐาน (Geotectonics)
ช่วงศตวรรษที่ มีการพยายามอธิบายลักษณะผิวโลก และ การคดโค้งของชั้นหิน แนวคิดสมัยแรก คิดว่าเกิดจากโลกเย็นตัวและหดตัวไม่เท่ากัน ซึ่งใช้อธิบายได้บางจุดเท่านั้น ต่อมาพบว่าแนวคิดนี้ไม่ถูกต้อง

3 ทฤษฎีทวีปเลื่อน (Continental Drift)
Alfred Lothar Weqener นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน ( ) เสนอทฤษฎีปวีปเลื่อน โดยกล่าวว่าในช่วงยุค Permian แผ่นดินเป็นผืนทวีปเดียวกัน เรียกว่า “Pangaea” ต่อมาช่วง Mesozoic แผ่นดินแตกเป็นทวีปต่างๆ และเคลื่อนที่ไปอยู่ใน ตำแหน่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

4

5

6 ทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ (Plate Tectonics)
Divergent Plate Boundary : ส่วนที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ ออกจากกัน Transform Plate Boundary : ส่วนที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ สวนกัน Convergent Plate Boundary : ส่วนที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ เข้าหากัน

7 Divergent Plate Boundary

8

9

10

11 Transform Plate Boundary

12

13

14

15 Convergent Plate Boundary
Ocean-Ocean Convergence Ocean-Continent Convergence Continent-Continent Convergence

16 Ocean-Ocean Convergence

17 Ocean-Continent Convergence

18 Continent-Continent Convergence

19

20

21 Convection Current

22 Hot Spots

23

24 Volcanic activity occurring at subduction boundaries usually results in more violent eruptions.
Figure #1 Mount St. Helen’s Figure #2 Mt. Uluigalau Volcano, Fiji Figure #1 shows that volcanoes form [on land, in the ocean] when an ocean plate [subducts, overrides]. Figure #2 shows the formation of a [mid-ocean ridge, deep ocean trench] and island arc. The island arc is formed from [volcanoes, earthquakes, both of these].

25

26 Shield Vocano

27 Mauna Loa, Hawaii

28 Cinder Cone Paricutin, Mexico

29 Cerro Negro, Nicaragua

30 Composite Volcano

31 Fujiyama

32 Many earthquakes and volcanic eruptions surround the Pacific Ocean
Many earthquakes and volcanic eruptions surround the Pacific Ocean. This is known as the “Ring of Fire”. The locations of earthquakes and volcanoes surround the entire [Atlantic, Pacific] ocean. This is known as the “Ring of Fire”. Locations of earthquakes and volcanoes [are, are not] consistent with tectonic plate boundaries.


ดาวน์โหลด ppt Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google