งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก (กพสจ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก (กพสจ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก (กพสจ.)
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

2 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ. ๑. ๑ ……………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ๑.๑ …………………………………….. ………………………………………………………………… มติที่ประชุม ๑.๒ …………………………………….. ………………………………………………………………… มติที่ประชุม

3 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบ ๑ มติที่ประชุม

4 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ โครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ กพสจ. และกพสอ. ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมาย อำเภอละ ๒ หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อม ในการคัดเลือกครอบครัวแข็งแรงฯ ดีเด่น อำเภอละ ๑ ครอบครัว มติที่ประชุม ๓.๒ เงินบริจาค จากที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ตามที่ อดีต สว. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และอดีต สส. จุติ ไกรฤกษ์ ได้มอบเงินบริจาคให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก (กพสจ.) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในโอกาสวันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ขอให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งรัดการดำเนินจัดทำโครงการดังกล่าว มติที่ประชุม

5 รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายโครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรง เพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ อำเภอ หมู่บ้านเป้าหมาย เมืองพิษณุโลก ม.๖ ต.งิ้วงาม ม.๓ ต.บึงพระ นครไทย ม.๒ ต.บ้านพร้าว ม. ต.นาบัว ชาติตระการ ม.๑ ต.บ่อภาค ม.๓ ต.ท่าสะแก บางระกำ ม.๔ ต.คุยม่วง ม.๑๓ ต.บางระกำ บางกระทุ่ม ม.๖ ต.บ้านไร่ ม.๕ ต.ไผ่ล้อม พรหมพิราม ม.๗ ต.พรหมพิราม ม.๙ ต.วงฆ้อง วัดโบสถ์ ม.๓ ต.บ้านยาง ม.๙ ต.หินลาด วังทอง ม.๓ ต.ดินทอง ม.๑๐ ต.วังพิกุล เนินมะปราง ม.๑๑ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ม.๒ ต.วังโพรง

6 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (กพสภ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (กพสภ.) จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีนางชุตินันท์ เครือสุข นางอัมพร ตรีลพ นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ เข้าร่วมประชุมฯ มติที่ประชุม ๔.๒ มติที่ประชุม

7 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก (กพสจ.) แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กำหนดแนวทางการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและการหมดวาระของคณะกรรมการพัฒนาสตรี มติที่ประชุม

8 ในวาระแรก กำหนดให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการทุกคณะทุกระดับพร้อมกัน และเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่เพิ่งคัดเลือกใหม่ ในปี ๒๕๕๖ ให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับดำเนินการ ดังนี้ ๑) ให้วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับพร้อมกันทั่วประเทศในอีกสี่ปีข้างหน้า โดยให้วาระการดำรงตำแหน่งเริ่มนับ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมดวาระ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒)ในช่วงก่อนถึงวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด ๑) คณะกรรมการชุดใด หมดวาระให้รักษาการไปพลางก่อน และให้มีมติของที่ประชุมให้ความเห็นชอบไว้ด้วย ๓) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับในจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดการยอมรับ และนำไปสู่การปฏิบัติ

9 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๕.๒ การจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ๑) รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงาน ๒) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ๓) หน่วยงานภาคี ๔) งบประมาณ มติที่ประชุม

10 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ มติที่ประชุม


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก (กพสจ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google