งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม กรมฯจัดสรรงบประมาณให้สกก. ท่าวุ้ง จก. อัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท จำนวน 80 ตัน เป็นเงิน 200,000 บาท นางรำไพ โพธิดอกไม้ 200,00 0 บาท โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม กรมฯจัดสรรงบประมาณให้สกก. ท่าวุ้ง จก. อัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท จำนวน 80 ตัน เป็นเงิน 200,000 บาท นางรำไพ โพธิดอกไม้ 200,00 0 บาท โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม กรมฯจัดสรรงบประมาณให้สกก. ท่าวุ้ง จก. อัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท จำนวน 80 ตัน เป็นเงิน 200,000 บาท นางรำไพ โพธิดอกไม้ 200,00 0 บาท โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ( ต่อ ) 100 % 0% 72.8 9 ตัน 15.7 6 ตัน 1.38 ตัน 100 % 21. 6% 1.9 %

2 แผนปฏิบัติงานงบประมาณ ฯ เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 167 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 53% กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

3 ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย สหกรณ์ 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 96 แห่ง 71 96 ผู้รับผิดชอบ นายทศ พร พลีดี การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 29 55

4 นายทศพร พลี ดี อำเภอ จำนวนสถาบัน ทั้งหมด ผล ( แห่ง ) คงเห ลือ เมือง 4820202828 พัฒนานิคม 2019 บ้านหมี่ 131394 ท่าวุ้ง 10- โคกสำโรง 17107 หนองม่วง 1019 ผลการจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร แยกเป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – พฤษภาคม 55)

5 อำเภอ จำนวนสถาบัน ทั้งหมด ผล ( แห่ง ) คงเหลื อ ชัยบาดาล 2017173 สระโบสถ์174 ลำสนธิ + ท่า หลวง 6-6 โคกเจริญ 963 นิคมฯ 330 รวม 1678483 ผลการจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร แยกเป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – พฤษภาคม 55) นายทศพร พลี ดี

6 การดำเนินงาน โครงการฯ จัดประชุมการพัฒนาธุรกิจการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ธุรกิจสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จัดประชุม 3 ครั้ง 100%33.33% แผนการ ดำเนินงาน คาดว่าจะจัดประชุม ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก. ค.55 ผู้รับผิดชอบ นางวร นุช ขุมแร่ 3 1

7 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการออมใน ระบบสหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 2 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของ โรงเรียน ร้อยละ 80

8 การดำเนินงานโครงการฯ ใน สหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 2 แห่ง กิจกรรม กพส. ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจง โครงการออมใน ระบบสหกรณ์และ ในโรงเรียน ณ สนง. สกจ. ลพบุรี เมื่อ วันที่ 17 พค. 55 ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 2 14

9 ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 การดำเนินงานโครงการฯ ใน สหกรณ์ ( ต่อ ) ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 1,2 00 1,2 71 1,972,262. 40 1,200,0 00

10 การดำเนินงานโครงการฯ ใน โรงเรียน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม การออมของโรงเรียน ร้อยละ 80 กิจกรรม 1. กพส. จัดกิจกรรม ส่งเสริมการออมใน โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 23, 24 พ. ค. 55 และ 5 มิถุนายน 2555 2. จัดกิจกรรม ประกวดสุดยอดเด็กดี มีเงินออมและสุดยอด ส่งเสริมการออม ตัดสินการประกวด ประมาณเดือน ส. ค. 55 12,00 0 ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 3,432

11 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า ตัวชี้วัด ยอดจำหน่ายของสินค้ากลุ่มสตรีสหกรณ์ ม.7 มหาโพธิ สังกัดสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 งบประมาณ 3,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นางวรนุช ขุมแร่ ข้อมูล 1 ต. ค. – 30 ก. ย. 55,000 50,000


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม กรมฯจัดสรรงบประมาณให้สกก. ท่าวุ้ง จก. อัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท จำนวน 80 ตัน เป็นเงิน 200,000 บาท นางรำไพ โพธิดอกไม้ 200,00 0 บาท โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google